نگاهی فلسفی به عرفان‌های نوظهور


به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، رهگذر پر آشوب، تألیف سید محمدعلی دیباجی (دانشیار دانشکده تهران)، عبدالرضا آتشین صدف (کارشناس ارشد فلسفه دین دانشکده تهران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر حافظ (دکترای عرفان دانشکده ادیان) به نقد مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکردهای فرقه‌های نوظهور اجتناب کرده اند منظر فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمت می‌پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان کتاب اجتناب کرده اند شعر حافظ عاریت گرفته ‌شده‌است کدام ممکن است اظهار داشت:
به توجه ذهن {در این} رهگذار پرآشوب             جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار جهان بی وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی محل است

قرن ۲۱ قرن انفجار فرقه‌ها نامیده شده‌است. این فرقه‌ها منظم همراه خود مانترا وانگیزه پیوستن وارتباط همراه خود ماوراء تعیین کنید می‌گیرند. این ماوراء، حتی در تعیین کنید آموزشی آن هم در برخی فرقه‌ها مطرح شده‌است؛ مثلاً آنها کدام ممکن است به کاردستی بیگانه‌ها تعلق خاطر دینی پیدا کرده‌اند! اجتناب کرده اند طرفی، فهم ماوراء در ‌ترانس‌فیزیک هر دو ماوراء الطبیعه مطرح بوده کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند اطلاعات متافیزیک است. طرد این مبحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلیل آن، اما علاوه بر این نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت همراه خود آن در مغرب پایین، همراه خود عث تلنگر ملاحظه اجتناب کرده اند متافیزیک به ماوراء، همراه خود سبک‌های فراروانشناختی قصد کردن اعم عبارت (برای ادغام کردن آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرفی) آن شده‌است.

اجتناب کرده اند فراروانشناسی[۱] ۲ تلقی موجود است، یکی اجتناب کرده اند آنها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس در مخالفت با . در فراروانشناسی آموزشی هیچ تاییدی بر آنچه نتوان بطور آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناختی آن را ملایم نمود، {وجود ندارد}؛ در صورتی کدام ممکن است فراروانشناسی غیرعلمی عالی رهگذار پر آشوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن، مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرست، امر واقع را انتخاب کنید و انتخاب کنید امر متوهم، معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طغیان به هم آمیخته است. واگذاری ‌ترانس‌فیزیک به بخش آموزشی فراروانشاسی اجتناب کرده اند عالی جهت مورد نقد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بخش عرفی اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید‌تر!

عرفان‌های نوپدید اجتناب کرده اند واژگان خدا، نفس، روح، تناسخ، از دست دادن زندگی، ارواح، شیاطین، ذهن، نیاز، خیال، فانتاسم، مفهوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید … سخن می‌گویند؛ اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری مقولاتی چون استدلال، منطق، شخصیت، ماوراءالطبیعه، درستی، نادرستی، دین، سعادت  را انتخاب کنید و انتخاب کنید… نیز مورد بحث آنان است؛ با این حال همه اهل فلسفه می‌دانند کدام ممکن است تمام عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقولات یادشده در سطح اول فلسفی‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات متافیزیک، در ۲ شاخه ایده ها فلسفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهیات (یعنی امور عامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهیات خاص) به این بحثها پرداخته‌است، با این حال پس اجتناب کرده اند رنسانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عصر جدید موضوع متافیزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک آن {در میان} فلاسفه مغرب پایین تلنگر اومانیستی، تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبانی پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسیر بی نظیر شخصی خارج گشت.

{در این} کتاب بحث می‌شود کدام ممکن است فرقه‌های نوظهور کدام ممکن است به صورت التقاطی هر دو اختراعی به وجود آمده‌اند، ناشی اجتناب کرده اند جبران خلاء نظام‌های متافیزیکی در غرب است. در واقع جبران صوری ۹ محتوایی. حضور اینها در کشورهای شرقی نیز این دلیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرم غرب‌زدگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کشورهای اسلامی انصافاًً صوری هر دو سیاسی است؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه عدم ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم بازخوانی میراث متافیزیک شناخته شده به عنوان اطلاعات بنیادین در عقلانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن اسلامی است.

عرفان‌ها، فرقه‌ها، ادیان خودساخته، جنبش‌ها، عرفان‌های کاذب،تمایل‌های غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اصطلاحاتی متنوع یکدیگرند. برایان ویلسون در کتاب جنبش‌های نوین دینی مجموعه آنها را فرم ادیان تلقی می‌تنبل: «در نامگذاری این صور جدید برخی اجتناب کرده اند گروه‌شناسان اجتناب کرده اند اصطلاحاتی چون ادیان سکولار، ادیان تمثیلی، ادیان استعاره‌ای، ادیان بی‌تعیین کنید، ادیان موازی، ادیان خودساخته، دین سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین کدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … استفاده کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران اجتناب کرده اند شبه دین، تقریباً دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند معنویت‌های آلترناتیو سخن گفتند»

با این حال باید از آنها سنخ‌شناسی کرد. برخی اجتناب کرده اند آنها به فراروانشناسی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی به فراروانشناسی عرفی نزدیک‌اند.

برای تبیین ایده کتاب، ۵ مبحث زیر به صورت تفصیلی مورد بحث واقع شده است‌است:


سرگذشت متافیزیک

چیستی اطلاعات فراروانشناسی

بازرسی علل پیدایش جنبش‌ها

سنخ شناسی فرقه‌ها

نقد الگوی‌هایی اجتناب کرده اند جنبش‌ها 


الف) سخن کتاب در باب سرگذشت متافیزیک
در کتاب این مطلب مورد تحقیق واقع شده است‌است کدام ممکن است اتصال پدیدارشدن جنبش‌های نومتافیزیکی همراه خود متافیزیک چیست. این شخصی درهم آمدن است کدام ممکن است بدانیم سیر متافیزیک چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زمان افلاطون به همان اندازه زمان اخیر چه فرایندی داشته‌است.

این مطلب کدام ممکن است مابعدالطبیعه دانشی است کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد ماوراء شخصیت نیز به تجزیه و تحلیل می‌­پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح ‌ترانس‌فیزیک را هم برای ادغام کردن است اجتناب کرده اند مسلمات فلسفه در متونِ گذشته تاریخی فلسفه است. همراه خود وجود این، برخی نویسندگان همانند نویسنده مدخل متافیزیک در دائره المعارف استنفورد ضمن آنکه می­گویند متافیزیک بخشی اجتناب کرده اند فلسفه است کدام ممکن است با اشاره به کُ۹ وجود، چیستی، دلیل برای اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه غیرقابل تنظیم است، بحث می­تنبل، با این حال اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری معتقدند کدام ممکن است متافیزیک به ۲ شاخه قدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدید قطع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام به موضوعات فلسفی متفاوتی می­پردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابداً ربطی به پدیده­های غیرطبیعی، فراطبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماورایی ندارند. این مسأله اجتناب کرده اند آنجا ناشی شده‌است کدام ممکن است این پدیده­ها امروزه موضوع اطلاعات فراروانشناسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان مزبور سعی دارند به همان اندازه مرز فراروانشناسی همراه خود مابعد الطبیعه محافظت شود.

افلاطون به معنای واقعی کلمه هستند متفکر مابعد الطبیعه، اما علاوه بر این بنیان­گذار مابعدالطبیعه­ در مغرب پایین است. او مابعدالطیبعه شخصی را چنان ترسیم می‌تنبل کدام ممکن است ارسطو متعدد اجتناب کرده اند اندیشه‌های شخصی را اجتناب کرده اند آن الهام بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن دسته‌بندی اطلاعات‌های زمان شخصی، جایگاه فلسفه اولی (هر دو شبیه به مابعدالطبیعه) را روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعش را فعلی بما هو فعلی قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدین وسیله جایگاه مابعدالطبیعه تحکیم شود.

در قرون وسطی، مباحث متافیزیکی ذیل عبارات مهم دیگری قرار می‌گرفتند، یعنی: «حفاظت یا دفاعیه»[۲] درقرنهای اولین، «الهیات»[۳]درقرنهای میانه؛ یعنی پس اجتناب کرده اند آشنایی همراه خود آثار متفکران مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن اصطلاح‌های «فلسفه مدرسی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «فلسفه مسیحی» در وسط جدیدترین.

این فعالیت که اجتناب کرده اند نیمه دوم قرن دوم میلادی تحریک کردن شد، برای ادغام کردن ردّدور‌‌نویسی بر آرایی بود که برخلاف دیدگاه مسیحیت قالب می‌شدند.

در قرن ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ کسانی مثل پیر آبلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژیلبر دولا پوره ـ واژه لاتینِ  theologia را در معنای «منطقه علوم مقدّسه» (خیلی شبیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر همراه خود اصطلاح «علوم دینی») به کار گرفتند. اجتناب کرده اند این زمان به بعد، واژه «الهیات» ساده به آموزه درمورد به خدا ردیابی نمی‌کرد؛ بلکه به کلّ آموزه‌های مسیحی اطلاق می‌شد.

اصطلاح «فلسفه مدرسی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم واژه «اسکولاستیسیسم» قصد کردن اصالت فلسفه مدرسی اجتناب کرده اند ابداعات اومانیست‌ها برای بی‌شهرت آرم دادن تفکر قرون وسطی بوده‌است.

در واقعیت مابعدالطبیعه در فلسفه مسلمانان ـ چه قصد کردن ایده ها مابعدالطبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه قصد کردن سخن کسب اطلاعات در مورد ماوراء شخصیت ـ مسیر عکس غیر اجتناب کرده اند فلسفه یونانی را در پیش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً جای شخصی را به واژگان یادشده، به طور قابل توجهی الهیات داد. این عبارت کدام ممکن است توسط ابن‌سینا وضع شد، مناسب غیر از مابعدالطبیعه بود با این حال در ادبیات اخیر گاهی برای کلام هم بکار می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ناشی اجتناب کرده اند خوانش نادرست تحقیق اسلامی غرب اجتناب کرده اند این واژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروی نویسندگان مسلمان اجتناب کرده اند آن خوانش است.

در کتاب حاضر به بحث الهیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابعدالطبیعه در فلسفه اسلامی ورود چندانی نشده؛ از چندان ربطی به موضوع نداشته‌است مگردر بخش نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی.

متافیزیک در عصر روشنگری، عصر جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه اخیر غرب نیز اجتناب کرده اند مباحث مهم کتاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند بازرسی رویکرد تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوایی به آن است گرفته می‌شود، اینجا است کدام ممکن است همراه خود تحویل داد زمان، متافیزیک رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی می بازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درحد عالی بحث زبانی در فلسفه‌های تحلیلی تنزل می‌یابد. این نقطه ضعف بنیادین بستری برای فراروانشناسی به وجود می‌آورد کدام ممکن است فرم متافیزیک‌ورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ‌ترانس‌فیزیک‌باوری است. آنگاه جنبش‌های مورد اشاره کردن در دامن فراروانشناسی پدید آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالنده می‌شوند.

 

ب) چیستی اطلاعات فراروانشناسی

فراروانشناسی، واکنشی است کدام ممکن است در غرب در قرن ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ نسبت به قابلیت­های اطلاعات روانشناسی به وجود به اینجا رسید. این گرایش دارد ابتدا هم {در میان} هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند تذکر مخالفان آمیخته همراه خود فرم عوام­زدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرافه­پرستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از ادعاهای غیرعلمی در توجیه پدیده­های غیرطبیعی بود، با این حال به‌تدریج به صورت آموزشی تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط دانشمندانی همچون راین توانست به شاخص­های علوم تجربی نزدیک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن در دهه ۶۰ میلادی در صفحه بحث علوم جایی باز تنبل.

۲ تعبیر اجتناب کرده اند فراروانشناسی ـ اصطلاحی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند روانشناسی بکار گذشت ـ موجود است: فراروانشناسی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراروانشناسی غیر آموزشی.

در دهه جدیدترین فراروانشناسی جزء یکی اجتناب کرده اند جنبش­های نوپدید تلقی می­شد، در صورتی کدام ممکن است چنین نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ناشی اجتناب کرده اند خلط معنای فراروانشناسی همراه خود یکی اجتناب کرده اند مصادیق آن مثل احضار ارواح هر دو افکار‌خوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثالِ . فراروانشناسی تقریباً همه جنبش­های نوپدید را برای ادغام کردن می­شود.

در سال ۱۹۲۰ مک دوگال اجتناب کرده اند پادشاهی متحد به آمریکا بازدید کرد به همان اندازه شناخته شده به عنوان درک روانشناس در دانشکده‌ هاروارد تدریس تنبل. او گستاخانه کنجکاوی­اش را به پدیده­های فوق خالص آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندی بعد او نیز یادآور دانشکده­های آلمان، راه اندازی منطقه فراروانشناسی را برای تصور­های شدید­تر {در این} زمینه، صحیح تجزیه و تحلیل داد. معروف‌ترین شاگرد مک دوگال ،جوزف بنکز راین[۴] بود؛ محققی جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید کدام ممکن است تحقیقاتش درک را تحمل تاثیر قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها، پدر فراروانشناسی معاصر شناخته شد.

کسب اطلاعات در مورد تجزیه و تحلیل پدیده‌های فراروانشناختی مثل رؤیای صادق، دورجنبانی، ارتباط اجتناب کرده اند در اطراف (تله­پاتی)، ارجاع به ارواح، هیپنوتیزم، ان.ال.پی، طالع سوراخ بینی، حدس، پیش‌اعلان، سحر، فرآیند فرا تحلیل بکار می‌رود؛ از فرآیند فیزیکی، میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی بیهوش جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرافکنی جوابگو نیست. منظور اجتناب کرده اند فراتحلیل در فراروانشناسی، بازرسی مجموعه‌ای اجتناب کرده اند تحلیل‌های به سختی است. این مطلب کدام ممکن است اطلاعات نبوّات در در نظر گرفتن اسلامی اجتناب کرده اند تذکر موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد، ۹ اجتناب کرده اند جهت فرآیند، همراه خود فراروانشناسی مشابهت دارد، در کتاب مورد بحث واقع شده است‌است.

 

ج) بازرسی علل پیدایش فرقه‌ها

درجامعه‌شناسی فرقه‌ها (مثلا آنتونی گیدنز در کتاب گروه شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هامیلتون در گروه‌شناسی دین) اجتناب کرده اند ۴ دلیل برای عنوان برده شده‌است: اثرگذاری مکتب رمانتیک، تعارض علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین، رسانه‌ها وتکثرگرایی، ایده جهانی شدن. در واقع علل درونی مثل دنیاگرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبه‌های سیاسی مثل شست‌وشوی مغزی را هم مطرح کرده‌اند.

ما {در این} تجزیه و تحلیل قهر همراه خود متافیزیک را شناخته شده به عنوان مسئله پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً مسئله بی نظیر راه اندازی شد کرده‌ایم. این مطلب در فصل‌های اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم به‌تفصیل مورد بحث قرار گرفته‌است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} نوشته نیز در ابتدا مطرح شد.

 

د) سنخ شناسی جنبش‌های نوپدید 

اصطلاح جنبش‌های نوپدید دینی (NRM)[5] متعلق به ادبیات گروه‌شناسی در نیمه دوم قرن بیستم میلادی است. خاستگاه آن جنبش‌های اعتراضی علیه مدرنیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخی به کاستی‌های پدید آمده در گروه غربی است. این کتاب، جنبش‌های مذکور را در قالب عالی سنخ‌شناسی استقرایی مورد تحقیق قرار می‌دهد:


گروههای مبنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبناگرا برای ادغام کردن:جنبش‌های باطنی، قبالا، بودیسم غربی، تنترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح‌گرایی (معنویت‌گرایی) کدام ممکن است طیف زیادی اجتناب کرده اند خرده‌گرایشها مثل روح‌گرایی معاصر، معجزه‌گرایان، احضار ارواح، تناسخ‌گرایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را در شخصی جا داده‌است.

باطنی: برای ادغام کردن آموزه‌های باستانی، معنویت‌گرایی (کدام ممکن است به زعم  این گروه اجتناب کرده اند معنویت‌باوران، اگر نگوییم همه، ولی اکثر تجارب غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانی اشخاص حقیقی مختلف، بر اساس تفسیری است کدام ممکن است هر شخص اجتناب کرده اند همین روح واحد دارد)، یوگای غیر سکولار، تئوزوفی.

فرقه‌های التقاطی: همه فرقه‌های جدید مشخصه التقاطی دارند، با این حال برخی اجتناب کرده اند آنها ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد شخصی را بر مخلوط کردن تعدادی از مشخصه برگرفته اجتناب کرده اند ادیان غول پیکر هر دو فرقه‌های تولید دیگری قرار داده‌اند کدام ممکن است می‌توان آنها را همراه خود عنوان فرقه‌های التقاطی محبوبیت. برای ادغام کردن: وودو، سای بابا، خوددینی.

فرقه‌های شبه‌آموزشی: در ادبیات فرقه‌شناسی گاهی اجتناب کرده اند علم‌شناسی، فرقه‌های فراعلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصطلاحاتی اجتناب کرده اند این انگشت سخن به میان می‌آید. این بدان هدف است کدام ممکن است دسته‌ای اجتناب کرده اند فرقه‌های جدید جستجو در مبانی آموزشی برای شخصی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مد قصد فریب دادن معما دارند؛ با این حال می‌دانیم کدام ممکن است علم بی‌طرف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کسی ممکن است همراه خود بکارگیری قواعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آموزشی به جذاب‌هایی انگشت یازد. دراینجا به هشت فرقه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروع آنها، ردیابی می کنیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند رویکرد آموزشی تمیز نیستند، با این حال آن را همراه خود استراتژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفند شخصی درآمیخته‌اند به همان اندازه به فراتر اجتناب کرده اند آنچه جنبه آموزشی ایشان نشان دادن دارد، برسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو آنها را شبه‌آموزشی نامیده‌ایم. برای ادغام کردن:  یوگا، یوگاناندا، یوگای معاصر، ریکی، پرواز ساکر، فلسفه استینر، آتریوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساینتولوژی.

گروههای تخدیری؛

فرقه‌های celeb: برای ادغام کردن اشو، اکنکار، تئوزوفی، پائولو کوئیلو، شیطان‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وین دایر.


 
هـ) نقد الگوی‌ها
فینال بخش کتاب به نقد الگوی‌هایی اجتناب کرده اند فرقه می‌پردازد. این نقد، فلسفی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر عناصری تکیه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصولی می‌پردازد کدام ممکن است اختصاراً عبارتند اجتناب کرده اند:

۱- در متعدد اجتناب کرده اند جنبش‌ها اجتناب کرده اند فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطق بدگویی، با این حال فلسفه‌ورزی به صورت پویشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگزیستانسیالیستی مورد استفاده واقع شده است‌است.

۲- یکی اجتناب کرده اند تکراری‌ترین حمله ها فرقه‌ها به ذهن، منطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار {است تا} به این وسیله معما شخصی را خلع سلاح کنند.

۳- در ادبیات فرقه‌ها سحر، سکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی غیر اجتناب کرده اند ذهن! دائماً تطهیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغ تبدیل می شود.

۴- پیشنهاد‌های مشوش مثل دعوت به سکوت، تنهایی، وهم شخصی را بررسی کردن، به عشق پرداختن، در آن‌ها موجود است.

۵- در الهیات فرقه‌ها خداوند همراه خود قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرخواهی محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حال راه اندازی شد می‌شود. این انحراف به تعیین کنید‌هایی انصافاًً کفرآمیز جلوه می‌تنبل. همانند: او را باید مثل ساعت شب تاریک، عشق جهنمی به بشر، همراه خود توجه‌های آستیگمات، الهه رقصنده، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثل بابا نوئل کدام ممکن است شاید نیست، باید دانست. روی خدا نباید حساب کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید او نمی داند چگونه به بشر کمک تنبل.

۶- نیایش همراه خود عالی توسع بی‌حد رئوس مطالب می‌شود: ادبیات فرقه‌ها پر است اجتناب کرده اند ادعاهایی کدام ممکن است می‌گوید نیایش یعنی گریه، سرگرم کننده، سکوت، حرف شاعرانه. آنها به معما شخصی می‌گویند هیچ کاری گناه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ احساسی مذهبی نیست.

 

«رهگذر پر آشوب؛ بازرسی فسلفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حِکْمی جنبش‌های نومتافیزیکی غرب»، تألیف سید محمدعلی دیباجی، قادر حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالرضا آتشین صدف همراه خود همکاری پژوهشکده باقر العلوم علیه‌السلام، در ۴۰۴ صفحه، همراه خود شمارگان ۱۰۰۰ مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هزینه ۶۴۹۰۰ تومان توسط نمایندگی چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر بین‌الملل چاپ شده شده‌است.


 

[۱] فراروانشناسی را جزء علوم شناختی (Cognitive Science) برمی­شمارند؛ این علوم اجتناب کرده اند تذکر فرآیند بین علوم تجربی (Science) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری علوم کدام ممکن است فرآیند تجربی ندارند، قرار دارد.
[۵].New Religious Movements.