هدف اصلی حسین فادی حسین بر حمایت اجتناب کرده اند نمایشنامه‌های همراه خود موضوع «انقلاب» – تئاتر الکترونیک


حسین فادی حسین نمایشنامه نویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشنامه نویس معتقد است ما در بخش انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس اجتناب کرده اند لحاظ ادبیات غنی هستیم با این حال برای شکسته نشده نمایشنامه نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت آثار باید اجتناب کرده اند هنرمندان حمایت کرد.

به گزارش تئاتر اینترنتی، این هفته مصادف شد همراه خود سیدحسین فدایی حسین، نمایشنامه نویس، مترجم، پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر. آثار هنری انقلاب دانستن درباره موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت ساخت حاضر همراه خود موضوع انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس ذکر شد: تئاتر را می توان اجتناب کرده اند زوایای مختلفی قطع بندی کرد کدام ممکن است برای ادغام کردن موضوع، اجرا، تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از تماشاگر تبدیل می شود، با این حال معمولی ترین قطع بندی، موضوعی است. ما اجتناب کرده اند تئاتر انقلاب صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشنامه هایی کدام ممکن است موضوع انقلاب بود را در تذکر گرفتیم.

وی افزود: بعد از همه برخی به خطا نمایشنامه هایی را کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی ایران ساخت شده است، صحنه انقلاب روی زمین می دانند. سلام این کدام ممکن است این تولیدات را نمی توان نمایشنامه انقلاب اسلامی دانست، لذا همراه خود ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بر موضوع آثار رسالت ما خاص است.

این پژوهشگر بخش تئاتر انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس همراه خود ردیابی به اینکه نگاه به گذشته حاضر هایی داشتیم کدام ممکن است در دوران انقلاب شخصی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به فاصله ساخت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است این حاضر ها بیش اجتناب کرده اند هر نمایشنامه عکس چیزی برای امتیازات مردمان، سیر دگردیسی شرایط اجتماعی، طیف گسترده ای از را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ها من می خواهم همراه خود اکثریت اینها امتیازات برخورد کرده ام. علاوه بر این حاضر‌های بعد اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند نبرد تحمیلی، حاضر‌هایی بودند کدام ممکن است روی به جریان انقلاب ردیابی می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصاً نمایشنامه خانات تأثیر ردا صبری را به خاطر دارم کدام ممکن است در وسط اول هر دو دوم خوانده شد. انقلاب. جشنواره تئاتر فجر. انقلاب اعدام جذاب کن

وی ذکر شد: با این حال بعد اجتناب کرده اند نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} عظمت حفاظت مقدس، اصولاً حاضر ها {در این} راستا کارگردانی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه این خالص بود. با این حال در سال‌های فعلی هنرمندان چندان به موضوع انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس روی نیاورده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشنواره‌هایی مشابه با جشنواره تئاتر از دوام قابل انجام است این مضامین را در کانون ملاحظه قرار دهند.

فدایی حسین شکسته نشده داد: «بعد از همه حقیقتی که جوانان ما {به دلیل} نبودن آنها در آن نقطه عامل زیادی اجتناب کرده اند انقلاب نمی‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند به دنیا برخورد کردن آنها، امتیازات روز گروه همراه خود موضوعات خاص عکس است. همراه خود این جاری هنرمندان تئاتر تحمل تاثیر شرایط روز گروه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است در جاری حاضر کمتر حاضر هایی همراه خود موضوع ساخت تبدیل می شود. بیایید انقلابی باشیم با این حال این نباید باعث شود کدام ممکن است قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواضع تاثیرگذار تاریخی شخصی را فراموش کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان مسئولیت دارند به این امتیازات بپردازند.

این نمایشنامه نویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تئاتر ذکر شد: اکثر هنرمندان تئاتر رفتار کرده اند کدام ممکن است حتماً منصفانه نهاد اجتناب کرده اند این الگو حمایت می تدریجی به همان اندازه حاضر هایی همراه خود این مضمون ساخت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید اگر در امروز کمتر شاهد ساخت این آثار باشیم، حمایت ها کمتر شود. ساخت معلوم تبدیل می شود کدام ممکن است به صورت جداگانه این ظلم به انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه نهادهای پاسخگو برای باید پیشقدم شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط را برای ساخت حاضر در بخش انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس فراهم کنند، ذکر شد: بعد از همه هنرمندان نباید به موضوع انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد شناخته شده به عنوان منصفانه مانترا مورد توجه قرار گرفت کنند. اگر بخواهند اتفاقی هر دو اینکه حاضر وقایع سطحی اجتناب کرده اند نبرد نتیجه ای در بر نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل تحت سلطه بر این رویدادهای مهم تاریخی در جریان مونتاژ نمایشنامه تیز کردن.

فدایی حسین در نهایت سخنان شخصی خاطرنشان کرد: ما در بخش انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت مقدس اجتناب کرده اند لحاظ ادبیات غنی هستیم، با این حال برای شکسته نشده نمایشنامه نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده ساخت تأثیر حیاتی است کدام ممکن است هنرمندان تئاتر بیش اجتناب کرده اند پیش مورد حمایت قرار گیرند. ما گذشته تاریخی شفاهی انقلاب را داریم کدام ممکن است {به خودی خود} شناخته شده به عنوان منصفانه تأمین تحقیق ممکن است پتانسیل زیادی برای مونتاژ منصفانه حاضر حاضر دهد، چون آن است در یک واحد حرکت پژوهشی با اشاره به قابلیت های مغفول مانده انقلاب نوشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل می توانیم آموزش داده شده است تبدیل می شود مکان های تئاتری فوق العاده موثری دارد کدام ممکن است در شرایط کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای فناوری جدید بینندگان تئاتر قابل ساخت است.