{همه ما} از برخی از معانی در آلودگی این دنیا مسافریم


{همه ما} {در این} دنیا از برخی از معانی مسافر آلودگی هستیم از آلودگی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین به آلودگی هستیم. ما تغییر به ۱ انسان دیجیتال همراه خود اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش فرضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده کم به مقیاس قطره اقیانوس شده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} گرداب دانش به هیچ وجه به فروتنی مناسب روانشناختی نخواهیم رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید سعی کنیم افکارمان را همراه خود دقت انواع کنیم بدترین کار دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین عادت در این کره خاکی تمام شده است دعا قدرت های درونی ما را آزاد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های ما را افزایش می دهد.

به طور معمول است خوب شخص بی علت خطرناک است. بهتر از تأمین بهزیستی، ثروت، اندازه عمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت برای فرزندان است کدام ممکن است حاصل عروسی شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است. ما باید انسان های بهتری شویم از در نظر گرفته شده بازدید مورد آن باعث اصلاح در انسان تبدیل می شود. هیچ بخشی اجتناب کرده اند اقامت را با بیرون اقامت کردن نباید توقف کرد.

بهتر از پاداش برای افراد برای فرزندانشان حافظه است، موسسه مالی افکار فرزندان شخصی را همراه خود خاطرات شاد شاد پر کنید. خوب شخص منطقی۹۸ سهم اجتناب کرده اند زمان شخصی را صرف در نظر گرفته شده کردن به این ۲ سهم می تنبل. ما اجتناب کرده اند نیستی می ترسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل وجود شخصی را کاهش می دهیم. درک {در این} دنیا تلخ ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدترین واقعیت هستی است. پرهیز اجتناب کرده اند غذای کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به اقامت در محل قرارگیری‌های مرطوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نورانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تن دادن به کسالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌حالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوز کردن، دشمن اقامت انسان است، با این حال هیچ کدام به مقیاس نگرانی، خودخواهی، نگرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخطر نیست. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را بی رنگ نمی شود. خوشا زمانی کدام ممکن است دوست داشتن سراغ انسان بیاید از عشق در راه است نه طلب. هیچ لذتی بعدی اجتناب کرده اند اقامت همراه خود {عشق واقعی} نیست. فراموشی را می شناسم او می دانست چه چیزی دارد. مردمان را باید آنگونه کدام ممکن است هستند دوست داشت، با بیرون اصلاح، در همه زمان ها باید به آنها طرفدار کرد کدام ممکن است خوشایند باشند، از اقامت به من می خواهم کشف است کدام ممکن است هیچ عامل برای کسی امکان پذیر نیست نیست، او کسی است کدام ممکن است نباید همه عامل را بفهمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادانی بیشتر اوقات باعث استراحت تبدیل می شود. ما به هیچ وجه نباید اجتناب کرده اند پیر شدن پشیمان شویم از اشخاص حقیقی زیادی اجتناب کرده اند این امتیاز محروم شدند. دنیا به خاطر لذت های کوچکش، لذت های رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی واسطه اش ادامه دارد زیباست.

حتی تاریک ترین ساعت شب ها به بالا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید طلوع می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای خوشایند برای خوب اتصال خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت درونی فرا می رسد.

نگو – نگو – گوش نکن – برای اجتناب اجتناب کرده اند خطر تصمیم گیری شدن توسط دیگران تقاضا نکن

انسان باش چون دفن شده ایم

* دکتر. قربانعلی خوب شیر
درک