وزیر اقتصاد ایجاد سامانه دیجیتال بیمه را تایید کرد


وزیر امور مالی و دارایی در بازدید اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند شعب بیمه ایران در جنوب تهران ایجاد سامانه تحت وب اطمینان حاصل شود که بردن مراجعات حضوری برای اکتسابی خسارت و پیوند تجهیزات های مختلف مرتبط همراه خود سوئیچ سند را تایید کرد. . برای همدیگر.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند دکتر خاندوزی، {در این} بازدید کدام ممکن است مدیرعامل نمایندگی بیمه ایران نیز حضور داشت، همراه خود مشتریان اظهار داشت و گو کردم و الگو حاضر شرکت ها به افراد در بخش های مختلف این را تجزیه و تحلیل کردم. این بخش دستورالعمل ها مورد نیاز را برای تعمیر مشکلات آنان صادر کرد.

خندوزی در محیط این بازدید به سوالات خبرنگاران رسانه سراسری پاسخ داد.

دکتر خاندوزی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر این سیستم وزارت امور مالی و دارایی برای تعمیر مشکلات مشتریان شعب نمایندگی های بیمه به طور قابل توجهی مشکلات درمورد به اکتسابی غرامت، اظهار داشت: در این زمان در بازدید اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند شعب نمایندگی های بیمه در بخش های نمایندگی های بیمه ایران در جنوب تهران همراه خود حضور متخصصان تاخیر صورت گرفت و قرار شد این موضوع پیگیری شود حتی وقتی تخصص کم باشد می توانند آن را تعمیر کنند از {افرادی که} برای رفع اشکال مراجعه می کنند. اشکال نباید اجتناب کرده اند کسب و معامله آنها در اطراف شود و این است تاخیرها قابل انجام است باعث محرومیت این اشخاص حقیقی در آن روز هر دو ساعات شود، به همین دلیل هر تاخیری مشکلاتی را برای خریداران به در کنار ممکن است داشته باشد و باعث نارضایتی آنها تبدیل می شود.

وزیر اقتصاد افزود: موضوع دوم درمورد به موضوع سقف جبران خسارت در اتصال همراه خود {دستورالعمل ها}، قیمت های مصوب تاسیسات تولیدی های خودروسازی ملت و قیمت عناصر دسترس در بازار است و {در این} راستا مدیرعامل نمایندگی خودروسازی بیمه ایران اظهار داشت: تجزیه و تحلیل ها باید به گونه ای باشد کدام ممکن است رضایت افراد و مشتریان را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد همراه خود تاکید بر اینکه طبق اظهارات مشتریان، غرامت پرداختی بیمه حتی نیمی اجتناب کرده اند خسارت دقیق را جبران نمی شود، تاکید کرد: {در این} راستا مقرر شد تجهیزات اجرایی برای افزایش رضایت مشتریان راهکارهایی حاضر دهد.

خندوزی پرونده دیجیتال را تایید کرد

خاندوزی یکپارچه داد: جدا از این موضوع سوم درمورد به مراجعات مکرر، حضور افراد و صف هایی است کدام ممکن است برای تیز کردن غرامت تحمیل تبدیل می شود و در برخی زمان ها کیلومترها صف تشکیل تبدیل می شود و {در این} راستا بیمه ایران است. قول داد کدام ممکن است در عید فطر سیستم را به صورت تحت وب آزمایش کرد.”

دکتر افزود. خوندوزی: در تذکر داریم اجتناب کرده اند خردادماه این سامانه را {در سراسر} ملت برای اضافه کردن مدارک در آنلاین پیاده سازی کنیم به همان اندازه فایل ها با بیرون حضور فیزیکی افراد و در آنلاین ذخیره شوند و تولید دیگری شاهد صف و ازدحام شعب نباشیم.

دکتر خوندوزی یکپارچه داد: موضوع عکس کدام ممکن است بیمه مرکزی باید همراه خود جدیت آن را پیگیری تنبل، سوئیچ اسناد بین تجهیزات هاست کدام ممکن است ربطی به اشخاص حقیقی ندارد و اسناد حاضر شده توسط ناگا و سایر نهادها باید به تجهیزات های تولید دیگری منتقل شود و در کمترین زمان قابل انجام باشد. زمان، سوئیچ کار.» اسناد باید بین تجهیزات ها ساخته شود، از نیازی به جابجایی اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند دستگاهی به تجهیزات تولید دیگری نیست.

دکتر خندوزی افزود: نمودارها باید به صورت تحت وب به نمایندگی های بیمه کشتی شود و این است اصل کار غول پیکر مقامات برای سوئیچ تحت وب اسناد است به گونه ای کدام ممکن است مقامات الکترونیک فروش شود به همان اندازه افراد نیازی به مراجعه حضوری نداشته باشند و نباشند. مختل.” “

دکتر خندوزی در یکپارچه این اظهار داشت و گو در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگاری دانستن درباره وضعیت سامانه کامل خرید و فروش اظهار داشت: بخش بزرگی اجتناب کرده اند پیوند گمرک ما به سامانه کامل خرید و فروش {انجام شده} است و نیروی کار مشترکی همراه خود وزیر تشکیل داده ایم. صمت کدام ممکن است دارند کار می کنند و کمیسیون بی نظیر ۹۰ مجلس نیز به صورت پرانرژی و مؤثر نظارت می کنند و ما تقریبا {هر ماه} مونتاژ مانیتور برای تیز کردن کار داریم.

وزارت اقتصاد جاده قرمزی برای ورود بدهکاران بانکی ندارد

خوندوزی در {پاسخ به} سوالی در {پاسخ به} سوالی اظهار داشت: برای تخلیه لیست بدهکاران اصلی جامعه بانکی با بیرون جاده زرشکی فوق العاده شدید هستیم.

دکتر افزود. خوندوزی: یکی اجتناب کرده اند مدیران موسسه مالی‌های دولتی در تماسی گفتن کرد کدام ممکن است برخی وزارتخانه‌ها و گروه‌های دولتی جزو بدهکاران اصلی قرارداد هستند و من می خواهم پاسخ دادم در صورتی کدام ممکن است باید به تجهیزات‌های دولتی حتی وزارت اقتصاد وارد شود. آنها در لیست قرار می گیرند.» به همان اندازه این مار گزینه داشته باشد رفتار محاسباتی خطا را اصلاح تنبل و به خیر آنها الهام بخش تنبل.

دکتر قندوزی افزود: در سطوح بعدی مختصر نخواهیم به اینجا رسید و مقامات شدید است و آن یک است امر اساسی است و وزارت اقتصاد با بیرون هیچ گونه امتیاز و جاده قرمزی به این مد یکپارچه خواهد داد.

وزیر اقتصاد نیز {در این} بازدید اظهار داشت و گوی مستقیمی همراه خود مددجویان داشت و اجتناب کرده اند نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت و اجتناب کرده اند مدیرعامل نمایندگی بیمه ایران کدام ممکن است {در این} بازدید حضور داشت نیازمند تعمیر این مشکلات شد.