ون دارلین پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود زلنسکی: اوکراین بلند مدت‌ای اتحادیه اروپا داردخانم وان {در این} دیدار به رئیس جمهور اوکراین اظهار داشت: اتحادیه اروپا همراه خود شماست، ما همراه خود ممکن است هستیم.

وی همراه خود ردیابی به ۵ موج تحریمی کدام ممکن است تاکنون علیه روسیه اعمال شده است، اظهار داشت: ما نخواهیم شد فداکاری های مردمان اوکراین را جبران کنیم، با این حال در جاری بسیج توانایی مالی شخصی هستیم به همان اندازه پوتین را مجبور به صنوبر قیمت های با کیفیت حرفه ای کنیم.

رئیس کمیسیون اروپا علاوه بر این تاکید کرد کدام ممکن است کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای موج بعدی تحریم ها علیه روسیه کنار هم قرار دادن می شوند.

وی یکپارچه داد: روسیه {به دلیل} فروپاشی تحریم‌ها در بخش‌های کلیدی قابل مقایسه با اقتصاد و فناوری {به دلیل} تحریم‌های از حداکثر، همراه خود “بلند مدت اتحادیه اروپا” گذراندن است.

۴۹۴۹