پدر دانش آموز تنبیه شد: پسرم سردرد و بی حالی دارد
تلفن همراه یکی از دانش‌آموزان زنگ خورد، معلم گفت موبایلت را به مدرسه نیاور و دانش‌آموز گفت موبایل ساده است، گفت موبایل اندرویدت را نیاور. بعد از آن پسرم گفت که ما می توانیم تلفن همراه IOS بیاوریم؟ استاد آمد و توضیح داد که IOS چیست. و آن معلم وقتی می خواهد توضیح دهد به گردن پسرم می زند تا جایی که پسرم از حال رفت.