پرده برداری “احسان علیخانی” اجتناب کرده اند علت‌ِ خداحافظی‌اش همراه خود «ماه عسل»


مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان «ماه عسل» «عصرجدید» را روی آنتن دارد؛ او بعد اجتناب کرده اند مدت‌ها {به دلیل}ِ استعفای ۵ سال پیشِ شخصی اجتناب کرده اند این این سیستم ماه رمضانی، ردیابی کرد.

به گزارش وقت صبح، عصر های ماه مبارک رمضان هر سال مردمان را یادِ سریال های عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ماه عسل» احسان علیخانی می اندازد. این سیستم رمضانی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند هر این سیستم تولید دیگری {در این} ایام طرفدار داشت. با این حال ۵ سال پیش در جریانِ جشنواره جام جم، احسان علیخانی بعد اجتناب کرده اند بدست آمده جایزه بهتر از اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشِ این سیستم مختلط رسماً ادعا کرد کدام ممکن است همراه خود مسئولان صحبت کردیم برای نوک ماه عسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز عصر جدید.

بعد اجتناب کرده اند آن این سیستم هایی روی آنتن آمدند کدام ممکن است به ماه عسلی شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه عسلی بودن محکوم شدند؛ حالا احسان علیخانی در ایام ماه مبارک رمضان کدام ممکن است برای او هم نوستالژی آن ایام است متنی در صفحه شخصی آشکار کرده کدام ممکن است قابل تأمل است. مخصوصاً بخشی کدام ممکن است علتِ خداحافظی همراه خود «ماه عسل» را اینگونه تشریح می تدریجی کدام ممکن است “عده ای تصویری غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرواقعی اجتناب کرده اند او ساخته بودند.”

تحویل داد ۵ سال اجتناب کرده اند استعفای ماه عسل

او نوشت: “۵ سال است کدام ممکن است اجتناب کرده اند «ماه عسل» استعفا داده ام. همراه خود دوستانم برایتان «عصر جدید» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «جوکر» می سازم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالم کدام ممکن است همراه خود «جوکر» می توانم گاهی بخندانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود «عصر جدید»، گاهی، سرگرمی زده تان کنم.

سال ها ماه رمضان، «ماه عسل» ساختم، با این حال ۵ سال شد کدام ممکن است استعفا دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداحافظی کردم. توضیحات ماهر اش بیش از حد است کدام ممکن است طرحش نگه دارد برای روزگاری. شاید یکی اجتناب کرده اند توضیحات خصوصی برای این انتخاب، بافت پاسخگویی از حداکثر برای خودم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی اجتناب کرده اند تصویر غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرواقعی کدام ممکن است فراوان در ذهنشان اجتناب کرده اند ممکن است ساخته بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقع غیرمنطقی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ممکن است داشتند کدام ممکن است خیلی برایم آزاردهنده بود.

برای همین است بافت کردم هر دو باید حلقه دار ورزشی هایم را انواع کنم هر دو شکسته نشده ماه عسل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون دیدم ادعا به خوب بار عمر کنم، حلقه دار ورزشی هایم را انواع کردم. ممکن است در احوالات خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست مرسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص خودم، قطعاً سرشار اجتناب کرده اند خطا، غلط، تناقض را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات قابل توجه رفع نشده همراه خود خودم هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی عاجز اجتناب کرده اند سرکشی خودم.

با این حال فراوان شدیداً اصرار دارند کدام ممکن است باشی را در اقامت خصوصی ات، از واقعی شبیه تِم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنس کاری کدام ممکن است می سازی تعیین مقدار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شبیه به متر در همه زمان ها باشی را ابعاد بگیرند، با بیرون برای درمان احوالات خصوصی ات، یعنی قبلی ات، دردهایت، مبارزه کردن هایت، آرزوهایت، اختلال ها، مرض هایی کدام ممکن است داری، حسرت هایی کدام ممکن است می خوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاهایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید… سن کدام ممکن است بعدی {می رود}، {دوست داری} اصولاً شبیه خودت باشی حتی به غلط.»

دانشکده ماه عسل

ماه عسل دانشکده عجیبی برایم بود کدام ممکن است ممکن است را اجتناب کرده اند خوب مرد نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خُل تغییر کرد به پسری همراه خود مقداری کمتر اجتناب کرده اند خامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خُلی کدام ممکن است {در این} دانشکده هم تجدید شدم هم مشروط شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی قبول شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره خوشایند بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آخر، فارغ التحصیل.”

پیش اجتناب کرده اند این در گفتگویی همراه خود احسان علیخانی او دانستن درباره مونتاژ یک بار دیگر این سیستم «ماه عسل» چنین آگاه بود: “الان قادر نیستم چیزی بگویم. به نظرم «عصر جدید» خوب غول بی شاخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دُمی است کدام ممکن است {نمی دانم} به همان اندازه مکان طی طریق تدریجی. جذاب است بدانید کدام ممکن است تلویزیون به ممکن است توصیه شده دادند هر ۲ این سیستم را داشته باشم با این حال ممکن است گفتم قادر نیستم. ”

او علاوه بر این دانستن درباره وجود سبکِ «ماه عسلی» برخی اجتناب کرده اند این سیستم های تلویزیون خصوصاً در ماه مبارک رمضان هم چنین توضیحی داده بود: زمانی کدام ممکن است گفتم «ماه عسل» تمام! یکسری اجتناب کرده اند تاکشوهای تلویزیونی، سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی «ماه عسل» را گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً زمانی هم همراه خود «عصر جدید» وداع کنم این سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند مونتاژ این سیستم ها هم رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی برخی اجتناب کرده اند این سیستم های تلویزیونی احتمالاً خواهد بود.