پلتفرم بانکداری باز BNPL سازماندهی شد


همراه خود BNPL، مشتریان با بیرون خواستن به تیز کردن یکباره، قیمت محصول را می خرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مبلغ را در تعدادی از قسط با بیرون بهره تیز کردن می کنند. به ترتیب، شناخت آن در بین خرده فروشان تحت وب به قدری مرتفع کدام ممکن است به ۱ سود تهاجمی تغییر شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری تحت وب، تجزیه و تحلیل سهام مشتریان در گذشته اجتناب کرده اند اجاره کسب، بسیار قدرتمند دغدغه در جاری حاضر اینجا است کدام ممکن است دیرتر کسب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد تیز کردن کنید. عدم در تعیین مقدار از واقعی اینکه خواه یا نه خریدار در موقعیت به تیز کردن برای گرفتن است هر دو خیر، خوب مشکل عظیم است.

این دقیقاً جایی است کدام ممکن است بانکداری باز ممکن است تخصص رهن دهی بهتری به مشتریان حاضر دهد.

همراه خود ورود به داده‌های بانکداری باز، حاضر‌دهندگان شرکت ها می‌توانند تعیین مقدار‌های بلافاصله امتیازات اعتباری مشتریان شخصی را انجام دهند.

در تعیین کنید عادی چک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفته قابلیت ضمانت را افزایش داده است با این حال امروزه در تیز کردن های علاقه مند به این راه {نمی تواند} تعیین مقدار خوبی اجتناب کرده اند میزان شهرت خریدار حاضر دهد.

با این حال بانکداری باز، حاضر دهندگان اکنون بخرید، بعدا تیز کردن کنید! این امکان ارزیابی بلادرنگ وضعیت پولی حال مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عادات تیز کردن آنها را پیشنهادات.

علاوه بر این همراه خود ورود به این داده ها می توانند توصیه اندیشه آل را برای هر خریدار تصمیم گیری کنند. به لطف Open Banking، حاضر دهندگان شرکت ها به ابزارهایی ورود دارند کدام ممکن است به مشتریان امکان می دهد همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سیستم یادآوری اقساط، تمام تعهدات BNPL شخصی را در یک واحد محل قرارگیری تفسیر کنند.

همه این APIهای بانکداری باز آسان می توانند تنظیم BNPL بهتری را برای خریداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دهندگان تحمیل کنند. خواه یا نه به همان اندازه به فعلی اجتناب کرده اند «اکنون بخرید، بعداً تیز کردن کنید» استفاده کرده اید؟

ممکن است می توانم راه رفع را تأیید کنم

راه رفع اعتبارسنجی خریدار فارابوم همراه خود برند ممکن است می توانم به BNPL کمک کنم به همان اندازه بر مقدمه اطلاعات تیز کردن تسهیلات مشتریان در موسسه مالی ها، داده ها دقیقی اجتناب کرده اند رفتار تیز کردن اقساط مشتریان به انگشت آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه امتیاز به آنها شهرت حاضر دهد.

تکنیک خروج مستقیم اجتناب کرده اند قرارداد

درو کردن مستقیم اجتناب کرده اند حساب فارابوم همراه خود برند پیمان نیز یکی اجتناب کرده اند بهتر از راه رفع هایی است کدام ممکن است BNPL را اجتناب کرده اند تیز کردن در پایان اقساط دستی می تنبل. همراه خود این راهکار امکان درو کردن مستقیم اجتناب کرده اند حساب مشتریان در بازه های روزی خاص موجود است به همان اندازه اجتناب کرده اند تمدید زمان تسویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن در پایان اقساط جلوگیری شود.

راه رفع احراز هویت

سند عنوان شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید هویت خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بانکی نیز یکی اجتناب کرده اند دغدغه های بی نظیر BNPL است کدام ممکن است همراه خود استعلام داده ها بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا بانکی مشتریان، راه رفع احراز هویت فارابوم را رفع کرده است.

تأمین: روابط نهایی فارابوم