پیام مدیرعامل کانون به رویداد روز بزرگداشت مقام معلمبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا مهدی علی‌اکبرزاده، مدیرعامل کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان پیامی به رویداد روز بزرگداشت مقام معلم نوشته است کدام ممکن است به رئوس مطالب زیر است:

تحریک کردن می‌کنم همراه خود یاد او کدام ممکن است اول معلم انسان‌هاست. معلم مهربانی کدام ممکن است عشق ورزیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید الفبای دوست از گرفتن را به همه انسان‌ها آموخت.

۱۲ اردیبهشت فرصتی مغتنم است برای تکریم اجتناب کرده اند مربیان کانون کدام ممکن است الفبای اقامت، شور، شعور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشیدن را به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان می‌آموزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظام آموزش غیر مناسب ملت، نقشی بی‌بدیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار دارند.

مربیان کانون می‌سوزند به همان اندازه بسازند فردایی بیشتر برای بلند مدت‌سازان سرزمین عزیزمان ایران.

روز معلم، تکریم عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهرورزی است. تکریم روشنگرانی است کدام ممکن است همراه خود شمع وجودشان روشنی بخش بلند مدت ایران اسلامی هستند.

شناسایی معلم در کانون مترادف است همراه خود شکوه، پاکیزگی، اخلاق، امید، عشق، مهر، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد عبارت اجتناب کرده اند شخصی گذشتگی.

مربیان کانون دانشگاهیان اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت نسلی است کدام ممکن است درک بیشتر اجتناب کرده اند فردایی پر امیدتر داشته باشند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر حس ناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورانگیزی فرارویمان قرار می‌گیرد وقتی در می‌یابیم متعدد اجتناب کرده اند تربیت یافتگان کانون، فرهیختگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادیبان ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان ساز در این زمان بخش سنت، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ملت هستند.

ضمن آرزوی موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توفیق روز‌افزون برای تمامی مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساتید کانون زبان ایران امیدوارم مورد توجه قرار گرفت ناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اجتناب کرده اند مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق معلم هستی، هماره در وجودشان جاری باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید به همان اندازه در همه زمان ها قدردان وجود ارزشمندتان هستیم.

روزتان مبارک، آموزگار هستی نگاهدارتان باد.