پیشرفت ۶۵ درصدی در ایستگاه پمپاژ شمر-بلدختربه گزارش پایگاه خبری لرستان، داریوش حسن نژاد در محیط بازدید اجتناب کرده اند ایستگاه های پمپاژ وشان، گیدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمر در شهرستان بلدختر ذکر شد: تعهد ایستگاه پمپاژ گیدر همراه خود ۳۵ نسبت پیشرفت مادی تحریک کردن شد. در سال ۲۰۰۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن به ۲۹۰ میلیارد رسید. برای این تعهد ۱۵۰۰ میلیارد ریال شهرت خواستن است.

وی افزود: طبق بازرسی های {انجام شده} توسط معاونت طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد این نمایندگی، میل اول آب های جهان ای پایان دادن ایستگاه مرکزی این تعهد است کدام ممکن است ۱۵۰۰ هکتار اجتناب کرده اند اراضی جهان را آبیاری می تنبل. پایانه های ۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ این تعهد ساخته شد کدام ممکن است متاسفانه جامعه های آن {به دلیل} سیل ۹۸ کار نمی شود.

حسن نژاد دلیل داد: اجرای تعهد ایستگاه پمپاژ شهر بلوختر به مدت ۹ ماه همراه خود عقد قرارداد همراه خود نمایندگی تارا همراه خود پیش تیز کردن ۶۵ درصدی همراه خود قرارداد ۱۹۴ میلیارد ریال در جاری انجام است.

مدیرعامل نمایندگی آب جهان ای لرستان در طولانی مدت ذکر شد: عملیات اجرایی تعهد شمر اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۹ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کسب از دستگاه می خواست ایستگاه، امتحان شده تبدیل می شود به همان اندازه امسال این تعهد به استفاده برسد.