چرا در صبحانه ریاست جمهوری نمایندگی کردید؟در شورای مرکزی سندیکای کارگردانان سینما، بر ایده این استدلال کدام ممکن است ما شناخته شده به عنوان نمایندگان صنفی موظف هستیم همراه خود نهادهای دولتی متولی سینما در ملت برای رفع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مختلف اعضای شخصی ارتباط برقرار کنیم. تفسیر شد کدام ممکن است تعدادی از نفر اجتناب کرده اند اعضا {در این} مونتاژ حضور داشتند.

با بیرون شک ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر همکارانم کدام ممکن است {در این} مونتاژ حضور داشتند (امکانات الله سلحمیرزی، محمدرضا عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحید موزیان) حضور محسن امیریوسف رئیس صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی ایشان شناخته شده به عنوان مشاور این اتحادیه را بر سایر {افرادی که} گمشده آن بودند ترجیح دادیم. آنها ارتباط کارآمد همراه خود این گروه. ناگزیر اجتناب کرده اند مشکلات طبقاتی در اطراف هستند، با این حال امیروسفی مشغول کنار هم قرار دادن سازی فیلمی است کدام ممکن است ساخت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرف مهم زدن است، فرصتی برای گوش دادن به متعدد اجتناب کرده اند حقایق این روزهای سینمای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط سختی کدام ممکن است اکثر کارگردانان در آن به این زبان اقامت می کنند. ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نمایندگی کنندگان جلب رضایت کردیم.

معمولاً {در این} گونه دوره ها، نقش ها حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی به خوبی اجتناب کرده اند سوی مسئولان اشاره کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهراً شنیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً به خوبی ضبط می‌شود، با این حال تخصص سال‌های قبلی ما آرم داده است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند این نقش ها خوشایند انجام نمی‌شوند هر دو به توضیحات مختلف انجام نمی‌شوند هر دو آن‌ها را انجام نمی‌دهند. آنچه آنها نیاز دارند

همراه خود این وجود، ما اعضای شورای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اعضای سندیکای کارفرمایان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع اعضای تولید دیگری اتحادیه های خانه سینما امیدواریم حتی وقتی مثلا سینماگران حاضر موردی را دقیق کنند، جاده حال حضور ما {در این} صبحانه بی اثر نبود.

*عضو شورای مرکزی صفحه بحث کارگردانان سینمای ایران

۵۷۵۷