چرا دولت های قبل طرح هدفمندی یارانه‌ها را کامل اجرا نکردند؟


چرا دولت های قبل طرح هدفمندی یارانه‌ها را کامل اجرا نکردند؟

توضیحات حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در خصوص علت اجرا نشدن کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت های قبل را مشاهده می کنید.