چرا صدف ها را اجتناب کرده اند ساحل مخلوط نمی کنیم؟ (فیلم)
خرچنگ های گوشه نشین، دوست ندارم اکثر خرچنگ های تولید دیگری، شکمی ناخوشایند دارند. این خرچنگ ها اجتناب کرده اند پوسته های روی حیله و تزویر حیوانات تولید دیگری برای حفاظت اجتناب کرده اند شخصی استفاده می کنند، به همین دلیل بیشتر اوقات مجبورند به پوسته های بهتر بروند.