چرا عصر جدید گذشته تاریخی تحریف شده انقلاب را می پذیرد؟به معنای واقعی کلمه هستند در سال های جدیدترین نهادهایی مربوط به نظام آموزشی، خانوار، رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مدنی نتوانسته اند واقعیت های گذشته تاریخی انقلاب را در مقیاس مختلف در کنار همراه خود خوب نظام ارزشی کبریت به عصر های بلند مدت منتقل کنند. همراه خود قطعا ارزش آن را دارد ها اجتناب کرده اند انقلاب این موضوع به طور قابل توجهی در سال های پس اجتناب کرده اند درگیری تحمیلی بدتر کردن شد.

در مرحله سازندگی بیشترین امتحان شده مسئولان صرف سازندگی مالی ملت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. رویکرد مالی در نتیجه گسست در تربیت اجتماعی – سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس عصر جوان شد. این گسست عصر جوان را اجتناب کرده اند متعدد اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد های انقلاب اسلامی غافل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قطعا ارزش آن را دارد ها به آنها منتقل نشد.

همین مسئله باعث شد کدام ممکن است عصر جدید همراه خود گذشته تاریخی، نظام ارزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادی انقلاب اسلامی کمتر شناخته شده شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اسبابک ها تحریف شده در گذشته تاریخی انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سطوح بهتر را با بیرون اطلاع به سادگی بپذیرند. تحریف گذشته تاریخی انقلاب اسلامی

۲۱۳۰۲