ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نمی توان کشت
اگرچه هدف بلندپروازانه “شینزو آبه” برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» یک شخص است و وجود سیستم ها، نهادها و قوانین در ژاپن اجازه نخواهد داد رویای سرزمین آفتاب با مرگ شخصیت خاموش شود.