کار ارزشمند قهرمان پارالمپیک برای آزادی زندانیان / عکس


به گزارش خبرگزاری اطلاعات وب مبتنی بر; روح الله رستمی قهرمان تفریحی های پارالمپیک در اقدامی ارزشمند پاداش مقام معظم مدیریت را به خیران فروخت.

او کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند تفریحی های پارالمپیک انگشتری اجتناب کرده اند مدیریت پاداش گرفت، ادعا به انگشتر آزادی زندانیان در زندان را همراه خود مبالغ ناچیزی به فروش عمومی بگذارد.

کار ارزشمند قهرمان پارالمپیک برای آزادی زندانیان / عکس

رستمی ذکر شد: این پاداش را تا حد زیادی اجتناب کرده اند جانم آرزو می کنم با این حال به خاطر این تأثیر مبارک در فروش عمومی می فروشم.

تا حد زیادی بیاموزید: