کتابخانه دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه در زنجان ساخته تبدیل می شودبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در زنجان سمینار سازماندهی ۲ کتابخانه دیجیتالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه در زنجان همراه خود حضور ایرج صادقی رئیس اداره کتابخانه های کلی استان زنجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین نجفی مدیرکل زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی زنجان برگزار شد. استان .

صادقی همراه خود دقیق اینکه استان زنجان یکی اجتناب کرده اند استان های اصلی در بحث سازماندهی کتابخانه است، اظهار داشت: ۴۰۰ شهر در ملت کتابخانه ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کتابخانه ای در ملت {وجود ندارد}. خوشبختانه در زنجان کتابخانه ای با بیرون کتابخانه نداریم.

وی یکپارچه داد: ۸۰ کتابخانه کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ کتابخانه خیریه در زنجان ورزش می کنند. خوشبختانه پایین تمامی کتابخانه های شهرستان توسط خیران تامین شد. تاکنون مالی برای پایین تیز کردن نشده است.

صادقی تصریح کرد: سرانه کتابخانه های شهرستان ۳.۷ متر است کدام ممکن است بهتر اجتناب کرده اند سرانه سراسری است.

سرپرست اداره کل کتابخانه های کلی استان زنجان افزود: در بحث کتابخانه های کشاورزی تنها یک روستای بالای ۲ هزار نفر گمشده کتابخانه است.

وی در یکپارچه همراه خود ردیابی به جایگاه والای استان زنجان در بحث کتابخانه سازی خاطرنشان کرد: زنجان همراه خود وجود اینکه گروه آن کمتر اجتناب کرده اند برخی استان ها اجتناب کرده اند جمله گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدان است، اجتناب کرده اند تذکر کتابخانه های همتراز همراه خود ، با این حال این سیستم مردم است. کتابخانه ها، افزایش خانه یک بررسی است.

صادقی همراه خود ردیابی به اینکه در جاری حاضر بهترین کتابخانه خیریه زنجان پرانرژی است، افزود: علاوه بر این کوچکترین نیکوکار ملت اجتناب کرده اند تذکر دبیرخانه کتابخانه نیز اهل زنجان است.

چون آن است سرپرست اداره کل کتابخانه های کلی استان زنجان کسب اطلاعات در مورد کتابخانه دیجیتالی اظهار داشت: {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی دیجیتالی شدن کتاب های «کتاب الحسینی» هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب های این کتابخانه آرم دهنده گذشته تاریخی است. زنجان.» علاوه بر این در جستجوی تحمیل زیرساخت های علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه دیجیتال هستیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه راهنمایی اجتناب کرده اند ضعیف کتابخانه مرکزی مبارزه کردن می برد، افزود: متاسفانه نبود کتابخانه مرکزی باعث شد کدام ممکن است نتوانیم اسناد را در یک واحد وضعیت به صورت مرکزی ترکیبی آوری کنیم.

صادقی همراه خود دقیق اینکه کتابخانه های کلی در موضوعات مختلف در جستجوی آسانسور کتابخانه هستند، اضافه کرد: شناخته شده به عنوان مثال در بحث ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه آقای افضل موسوی، کتابخانه آسانسور شده است با این حال شاید هیچکس اجتناب کرده اند این دارایی ها اطلاعی نداشته باشد.

سرپرست اداره کل کتابخانه های کلی استان زنجان اظهار داشت: در جستجوی بهبود کتابخانه ها هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات زیادی {در این} زمینه {انجام شده} است، با این حال این سیستم برای روستاهایی کدام ممکن است کتابخانه ندارند، استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های خیرین است. .

مدیرکل زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری زنجان {در این} نشست اظهار داشت: کتابخانه مرکزی کدام ممکن است تصور به تحمیل شود باید به ابعاد ای کدام ممکن است وسط اسناد در آن داریم یکپارچه شود.

حسین نجفی همراه خود ردیابی به اینکه کتابخانه ها نباید اجتناب کرده اند رسالت شخصی عدول کنند، اظهار داشت: بعد از همه امروزه کارکرد کتابخانه ها در کل زمان تنظیم کرده است.

مدیرکل زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری زنجان همراه خود تایید بردن کتابخانه دیجیتال در استان اظهار داشت: موضوع مهم عکس موجود است کدام ممکن است در زنجان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مورد ملاحظه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن وجود یک کتابخانه تخصصی است. علوم انسانی.”

وی اظهار داشت: ادامه دارد ادبیات انتقادی گرفته نشده است، متاسفانه در دبیرستان ساده ریاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیک مطرح می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات نادیده گرفته می شد.

نجفی همراه خود دقیق اینکه علوم انسانی آنطور کدام ممکن است باید در دانشکده ها انتقادی گرفته نشد، افزود: اگر بتوانیم وسط اسناد دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه ای برای هنرها تحمیل کنیم کدام ممکن است در آن این سیستم های انتقادی اجرا شود، قطعا در تربیت فرزندان {خواهد بود}. مشکلی نخواهی داشت

مدیرکل زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری زنجان تصریح کرد: بعد از همه پس اجتناب کرده اند سازماندهی کتابخانه علوم انسانی باید به محتوای کتاب ها نیز ملاحظه شود.

وی همراه خود ردیابی به لزوم تغییر کتابخانه ها به دور زدن، افزود: کتابخانه های جهان همراه خود ۵۰ هزار عضو کافی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای فریب دادن اعضا امتحان شده کنیم.

النجیفی اضافه کرد: باید یک قهقهه شاخص در کتابخانه ها تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تذکر داریم موارد را هماهنگ کنیم.

مدیرکل زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی استانداری زنجان همراه خود دقیق اینکه در استان زنجان به انواع کافی ساختمان خریداری شده است، اظهار داشت: نباید در جستجوی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز باشیم، اما علاوه بر این باید امتحان شده کنیم به همان اندازه اجتناب کرده اند قابلیت های حال {بهره وری} بیشتری داشته باشیم.