کتاب «گذشته تاریخی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی پادشاهان ممالیک» آشکار شد.بر مقدمه داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)چاپ دوم کتاب «گذشته تاریخی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی پادشاهان ممالیک» نوشته قاسم عبده قاسم همراه خود تفسیر بهزاد مفخری توسط انتشارات سروش آشکار شده است.

فاصله پادشاهان مملوک یکی اجتناب کرده اند عالی ترین فاصله های گذشته تاریخی جهان عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام به طور گسترده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام به ویژه به شمار {می رود}. حکومت پادشاهان ممالیک در بحبوحه مبارزه های صلیبی به امکانات رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام را همراه خود ۲ خطر خارجی اجتناب کرده اند شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب شبح کرد. صلیبیان در این دوران مصر را هدف قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سرزمین را شبح کردند.

در همین زمان طوفان مغول خلافت عباسی را کدام ممکن است تصویر شیوع غیر سکولار بر کشورهای مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملی برای اتحاد جهان اسلام بود، ویران کرد. {در این} میان، همراه خود مبارزه صلیبی مغول، جهان اسلام در آستانه فاجعه عمیق تری قرار گرفت کدام ممکن است در آن مقامات ممالیک موقعیت تاریخی شخصی را {در این} شرایط بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرانی به خوبی ایفا کرد. نمایندگی کنندگان {در این} حکومت به ۲ خوشحال از مهم کف دست یافتند: نوک دادن به مبارزه های صلیبی، سطح راندن مناسب صلیبیون اجتناب کرده اند سرزمین های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک دادن به وهم شکست ناپذیری آنها همراه خود شکست دادن سپاهیان مغول در مبارزه جالوت. مغولان به همان اندازه غرب جهان اسلام پیشروی کردند.

نگارنده در تأثیر حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تبیین چگونگی روی کار برخورد حکومت ممالیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای مهم این حکومت، اجتناب کرده اند وضعیت اجتماعی مصر خرس مدیریت ممالیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بینشی اجتناب کرده اند میزان دخالت مقامات در امور افراد تأثیر امتیازات سیاسی بر شرایط اجتماعی. همراه خود ملاحظه به موقعیت مهمی کدام ممکن است حکومت ممالیک در گذشته تاریخی اسلام، در ظریف ترین فاصله تاریخی آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سرزمین های اسلامی (مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شام) ایفا کرد، تجزیه و تحلیل تحولات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای تمدنی این حکومت. پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان به گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن سرزمین های اسلامی را حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید می دانند.

چاپ دوم این کتاب در ۳۷۹ صفحه وزیری همراه خود شمارگان ۵۰۰ مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت ۸۰۰۰۰ تومان تهیه شده است.

کد خبر ۵۴۶۵۵۴۷