کدام واکسن کرونا رکورددار واکسن های وارداتی است؟به گزارش پایگاه خبری الخبر در وب به نقل اجتناب کرده اند گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، واردات واکسن کرونا به ایران اجتناب کرده اند اواسط بهمن ماه ۱۳۹۵ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال محموله آن در ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ بود کدام ممکن است بعد از همه ترخیص فینال محموله ها به پایان رسید. همراه خود حواشی در کنار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع واردات واکسن کرونا به ایران تاکنون ۱۶۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۸ دوز {بوده است}.

بر این مقدمه، ۴ نوع واکسن به ایران وارد شد کدام ممکن است بیشترین میزان آن به نمایندگی «سینوفارما» همراه خود ۱۳۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۸ دوز اختصاص دارد کدام ممکن است ۸۲.۳ سهم اجتناب کرده اند کل واردات واکسن ها را برای ادغام کردن تبدیل می شود.

بعد اجتناب کرده اند سینوفارم، واکسن «استرازنکا» قرار دارد کدام ممکن است واردات آن ۲۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ دوز گزارش شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴.۳ سهم اجتناب کرده اند واردات واکسن نیز سهم آسترازنکا {بوده است}.

با این حال «اسپوتنیک» یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند واکسن های وارداتی ایرانی به میزان ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ دوز است و یک دو.۵ سهم اجتناب کرده اند واکسن های وارداتی را در اختیار دارد.

واردات واکسن «بهارات» همراه خود {یک میلیون} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۵ هزار دوز، کمترین واکسن وارداتی در ایران محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمی کمتر اجتناب کرده اند یک سهم اجتناب کرده اند این واردات دارد.

ورود واکسن به ایران به گونه ای بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند دسترسی فرودگاه امام همواره همراه خود بار درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل سطوح گمرکی ترخیص تبدیل می شود با این حال در سال جدید متعدد اجتناب کرده اند محموله های آسترازنکای وارداتی حداقل هر هفته در گمرک ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه وزارت امور خارجه به همان اندازه روز جمعه (۲۶ آوریل ۱۴۰۱)، ۴ محموله همراه خود بیش از سه.۸ میلیون دوز ترخیص شد.

اصولاً بیاموزید:

کاهش قابل ملاحظه میزان از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر یک شبه کرونا

خطر از دست دادن زندگی ناشی اجتناب کرده اند کرونا واکسن ها ۱۱ برابر کمتر است

۴۷۲۳۱