کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار متنوع اجتناب کرده اند ساکنان عراقی {به دلیل} کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبارشروان عبدالرحیم، سرپرست بیمارستان توکسماتو در استان صلاح الدین عراق بلافاصله (جمعه) اجتناب کرده اند کشته شدن بسیار زیاد اجتناب کرده اند مردمان در طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار {در این} شهر خبر داد.

وی ذکر شد: ۵ نفر بر تأثیر کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در خزماتو جان باختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ نفر تولید دیگری دچار تنگی نفس شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس مداوا هستند.

وی افزود: به همان اندازه ظهر جمعه ۲۱ نفر بر تأثیر طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در بیمارستان بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر جان باختند.

طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در ۲ روز قبل از امروز متنوع اجتناب کرده اند استان های عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیم کردستان را درنوردیده است.

عیسی الفیاض، مدیرکل معاونت فنی وزارت جو زیست عراق، ۲ روز پیش ذکر شد: بر ایده آمار پرونده شده توسط اداره هواشناسی، تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری علت بی نظیر افزایش موج های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در ملت است. ” انواع روزهای کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غباری اجتناب کرده اند ۲۴۳ به ۲۴۳ مرتفع است.» ۲۷۲ روز مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود به همان اندازه سال ۲۰۵۰ به ۳۰۰ روز در سال برسد.

عیسی الفیاض ذکر شد: اصلاح اقلیم علت بی نظیر افزایش ریزگردها در عراق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آمار هواشناسی انواع روزهای گردو غبار رو به {افزایش است}.

وی شکسته نشده داد: تقریباً ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند پایین های کشاورزی عراق {به دلیل} تنظیمات اقلیمی اجتناب کرده اند بین گذشت هر دو در معرض خطر نابودی قرار گرفته است کدام ممکن است جستجو در آن ضعیف محافظت طبیعی علت بی نظیر پایداری ناخوشایند است.

این مقام عراقی تاخیر در اجرای ساختار کمربند بی تجربه فراگیر شهرها را ناشی اجتناب کرده اند ضعیف دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف دارایی ها آبی در ملت دانست.

اصولاً بیاموزید:

شاخص آلودگی بالای ۴۰۰ به چه معناست؟ / آنچه باید انجام شود؟

تعطیلی مدارس؛ تقاضا وزارت بهداشت {به دلیل} آلودگی هوا

۴۷۲۳۱