«کریم» به نوفلوشاتو – تئاتر اینترنت {می رود}


حاضر «کریم» به نویسندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی محمود حیدری کدام ممکن است در وسط تئاتر الرومی به حاضر درآمد، برای دومین فاصله اجراهای شخصی به کاخ نوولچاتو {می رود}.

به گزارش تئاتر اینترنت، حاضر «کریم» در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین جشنواره تئاتر آموزشی نامزد نمایشنامه نویسی، کارگردانی، طراحی آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی صحنه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور به بدست آمده دیپلم خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندیس جشنواره در گروه طراحی آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام سوم شد. راهنمایی.

سها پورمهدی، محمد موسی خانی، سبحان صفری، نغما راگزار، صبا نظرهری، نینا صدیقی {در این} حاضر به ایفای عملکرد می پردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تولید دیگری اجزا می توان به آرمان مربابایی طراح صحنه، مبین بهاروند صدابردار، سجاد نجاتی، علی خدادی کارگردان، نغما عشات طراح گرافیک سارا حدادی، مشاور رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی.

در چکیده داستان این تأثیر آمده است: اختلاف سها، سبحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد همراه خود تذکر کارگردان.

این حاضر در اطراف دوم شخصی را در ۴ می در کاخ نوفلشاتو اجتناب کرده اند اوج خواهد گرفت.