کنار هم قرار دادن باش به تکواندوکاران کلاس های سنی اساس


به گزارش خبرگزاری مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی فدراسیون تکواندو، مسابقات آزاد قهرمانی ملت اطمینان حاصل شود که تعیین برترین‌های اوزان دهگانه جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان در ۲ کلاس سنی نونهالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان در ۲ گروه زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران کلاس کمربندی پوم خوب به بالا اجتناب کرده اند ۲۶ اردیبهشت ماه به مدت ۱۲ روز {در خانه} تکواندو برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت.

در رقابتهای آزاد قهرمانی نونهالان متولدین ۸۶/۱۰/۱۱ الی ۸۹/۱۰/۱۰ در گروه زنان در اوزان (۲۹-، ۳۳-، ۳۷-، ۴۱-، ۴۴-، ۴۷-، ۵۱-، ۵۵-، ۵۹- را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹+ کیلوگرم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش پسران اوزان (۳۳-، ۳۷-، ۴۱-، ۴۵-، ۴۹-، ۵۳-، ۵۷-، ۶۱-، ۶۵- را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵+ کیلوگرم) مراقبت از اردوی گروه سراسری به میدان کشتی می‌الگو.

علاوه بر این مسابقات آزاد قهرمانی جوانان متولدین ۸۳/۱۰/۱۱ الی ۸۶/۱۰/۱۰ در بخش زنان اوزان (۴۲-، ۴۴-، ۴۶-، ۴۹-، ۵۲-، ۵۵-، ۵۹-، ۶۳-، ۶۸- را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸+ کیلوگرم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش پسران اوزان (۴۵-، ۴۸-، ۵۱-، ۵۵-، ۵۹-، ۶۳-، ۶۸-، ۷۳-، ۷۸- را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸+ کیلوگرم) برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت.

بر مقدمه این سیستم ادعا شده رقابتهای کلاس سنی نونهالان ۲۶ اردیبهشت ماه همراه خود برگزاری مسابقات گروه زنان تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مسابقات بخش پسران برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت. مسابقات کلاس سنی جوانان نیز چهارم خردادماه همراه خود رقبا زنان تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پسران به مصاف هم می‌الگو.

رقبا‌های قهرمانی نونهالان جهان ۶ الی ۹ مرداد ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی جوانان جهان ۱۱ الی ۱۶ مرداد به میزبانی بلغارستان در شهر صوفیه برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا‌های قهرمانی آسیا در کلاس سنی نونهالان ۲۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ مرداد ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس سنی جوانان ۲۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ مرداد ماه در مغولستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر «اولان باتور» برگزار می‌گردد.