کودکان به هیچ وجه همراه خود “شاد” خداحافظی نمی کنند!


سرپرست فنی شاد اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای تشکیل شاد، قرار بود شناخته شده به عنوان بازوی کمکی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در دنیای آنلاین ما حرکت تدریجی، متعاقباً وجود مدارس به هیچ وجه تعطیلی «شاد» نخواهد بود. . SAD اجتناب کرده اند این پس در امتداد طرف آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملت عملکرد آفرینی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف نظام آموزشی ملت دستیار {خواهد بود}.

به گزارش پایگاه خبری التوفاق به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری فارس؛ سرپرست فنی شاد اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای تشکیل شاد، قرار بود شناخته شده به عنوان بازوی کمکی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در دنیای آنلاین ما حرکت تدریجی، متعاقباً وجود مدارس به هیچ وجه تعطیلی «شاد» نخواهد بود. . SAD اجتناب کرده اند این پس در امتداد طرف آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ملت عملکرد آفرینی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف نظام آموزشی ملت دستیار {خواهد بود}.

* دوچرخه خواستار ایمن برای داده ها آموزان

* در سال ۱۴۰۰ «شاد» چه کرد؟ چقدر پیشرفت کرده است؟

پتانسیل ها لذت کدام ممکن است اجتناب کرده اند روز اول به راحتی در دسترس است داده ها آموزان {بوده است}، قابل مقایسه با پتانسیل ها پیام رسانی، تصمیم های تصویری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوتی، داشبوردهای خصوصی سازی شده، الگوهای درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه چیزهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند روز اول آموزش پیش بینی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط دیجیتال بین داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان مدرسین امسال افزایش خواهد کشف شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید Shad نمودارها را افزایش بخشیده است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما سعی کرده‌ایم ورود را به همان اندازه حد امکان ساده کنیم.

در دهه ۱۴۰۰ رویدادهای شاد برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها ویژه ای قابل مقایسه با شادبین کدام ممکن است یک دوچرخه خواستار ایمن برای داده ها آموزان بود به شاد اضافه شد. ما سعی می کنیم این دوچرخه جستجو را در کانال های شاد نیز جستجو کنیم. یعنی در بلند مدت اگر داده ها آموزی عبارت کلیدی خاصی قابل مقایسه با ریاضی دبیرستان را جستجو تدریجی، تمام محتوای آپلود شده در «happy» را خرس آن عنوان بیانیه خواهد کرد.

مناسبت تولید دیگری رمزگذاری است. Password Reader یک سرویس بارکد خوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای آموزش مطالب کتاب درسی اجتناب کرده اند موقعیت یابی انبساط استفاده تبدیل می شود به همان اندازه داده ها آموز مجبور به توقف تنظیم این سیستم نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه داشته باشد محتوای کتاب درسی را اجتناب کرده اند آنجا ببیند.

قابلیت استفاده برای نابینایان یک مناسبت عظیم در اواخر دسامبر ۱۴۰۰ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} رسانی جدید این مشخصه را راضی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را سرزنده کرد، خوشبختانه داده ها آموزان نابینا می توانند به سادگی اجتناب کرده اند عبارت “شاد” استفاده کنند.

* یک گروه درس دیجیتال تحمیل کنید

مناسبت عکس کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ رخ داد سازماندهی یک گروه درس دیجیتال بود کدام ممکن است در آن داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین می توانستند یکدیگر را ببینند، همراه خود یکدیگر صحبت کنند، اسناد را به اشتراک بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر آنچه سیستم مدیریت مطالعه شخصی خواستن داشت را حاضر دهند. ما در جاری نگاهی به گروه دیجیتال هستیم، اکنون به صورت آزمایشی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور به امسال در SHAAD در اختیار مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان قرار گیرد.

Video on Demand بیانیه محتوای ویدیویی اینترنت همراه خود قابلیت طبقه بندی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع استاندارد های مختلف نیز در شاد گنجانده شده است.

این سرویس را در دهه فجر ۱۴۰۰ همراه خود عنوان جشن سراسری ۱۴۰۰ آغاز کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از فیلم به حاضر گذاشتیم. این بازدیدها را نمی توان دانلود کرد، در مقابل ویدیوهایی کدام ممکن است در موجود در کانال ها قرار می گیرند، جایی کدام ممکن است شخص ممکن است ویدیو را تماشا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورودی برود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ فراخوان شرکت ها آموزشی تکمیلی به تماس گرفتن شادبوم داشتیم کدام ممکن است همراه خود موافقت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ادعا شد. خوشحالم کدام ممکن است شرکت ها آموزشی عکس به SHAAD اضافه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نمایندگی های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی شرکت ها آموزشی مالی شخصی را برای حاضر در SHAAD اضافه کردن می کنند.

شاد بوم دارای یک نهاد نظارتی به تماس گرفتن گروه ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقر در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت هایی کدام ممکن است به بدنه کشتی تبدیل می شود توسط شاد تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید تبدیل می شود. “.

* استقبال داده ها آموزان اجتناب کرده اند کمپین کتابخوانی “اجتناب کرده اند هیچ عامل نمی ترسیدم”

* برخی می گویند همراه خود این اقدام وارد ورزش های مالی «شاد» می شوید، پاسخ خواهید کرد {در این} زمینه چیست؟

این می تواند یک انتخاب ممکن خوشایند برای بحث عدالت آموزشی است. اینکه داده ها آموز در دورترین استان ملت به شرکت ها آموزشی یک مؤسسه آموزشی در تهران ورود داشته باشد. اجتناب کرده اند طرفی برای گروه هایی کدام ممکن است در زمینه آموزش ورزش می کنند فوق العاده جالب {خواهد بود} از باعث افزایش رمز و راز تبدیل می شود.

* اجتناب کرده اند رقبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظرسنجی راضی بودید؟

مطمئنا، کمپین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوایی ها عامل عکس بود کدام ممکن است در شاد {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها {بوده است}. در دهه ۱۴۰۰ ما کمپین هایی داشتیم کدام ممکن است بر امتیازات زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی محور بود. اجتناب کرده اند مهمترین کمپین‌ها می‌توان به کمپین کتابخوانی «اجتناب کرده اند هیچ عامل نترسیدم» ردیابی کرد کدام ممکن است در دی ماه ۱۴۰۰ همزمان همراه خود بیانیه سوگند خورده سردار سلیمانی، اقامت‌نامه او، مورد استفاده قرار گرفت. این کتاب در شاد برای بررسی داده ها آموزان بدون هیچ هزینه ای چاپ شده شده است.

طبق آمار ما کتاب را حدود ۸۰۰ هزار نفر خوانده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات ما برای این کتاب اجتناب کرده اند ۱۰ به همان اندازه ۱۳ اسفند حدود ۱ میلیون شخص منحصر به شخص نمایندگی کرده اند، یعنی کاربری کدام ممکن است حداقل به حداقل یک پرس و جو پاسخ داده است.

* “راضی” برای یک پلت شکل فوق العاده ساده مورد استفاده قرار گیرد برای داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین

* برای سال ۱۴۰۱ چه این سیستم ای دارید؟

ما سعی می‌کنیم همراه خود استفاده اجتناب کرده اند متخصصان فناوری آموزش، «خوشبختی» را افزایش بخشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به مکانی ساده‌تر برای مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها‌آموزان برای پیوستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {به سمت} یک بستر فوق العاده شخص پسند برای داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان تغییر کنیم.

ما معتقدیم در سال ۱۴۰۱ همراه خود دعوت اجتناب کرده اند «راضی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خدمت افزوده» می‌توان لذت را به بستری تغییر کرد کدام ممکن است هرکسی کدام ممکن است خواهان شرکت ها آموزشی است گزینه داشته باشد به همه داده ها‌آموزان ملت ورود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه داده ها‌آموزان به محتوای آموزشی قابل ساخت ورود داشته باشند.

علاوه بر این در جاری بهبود بحث گروه دیجیتال هستیم به همان اندازه بازوی دنیای آنلاین ما داده ها آموزان، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام آموزشی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیشرفت بیشتر نظام آموزشی کمک کنیم.

* “راضی” برای یک پلت شکل فوق العاده ساده مورد استفاده قرار گیرد برای داده ها آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین

برای سال ۱۴۰۱ چه این سیستم ای دارید؟

ما سعی می‌کنیم همراه خود استفاده اجتناب کرده اند متخصصان فناوری آموزش، «خوشبختی» را افزایش بخشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به مکانی ساده‌تر برای مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها‌آموزان برای پیوستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {به سمت} یک بستر فوق العاده شخص پسند برای داده ها‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان تغییر کنیم.

ما معتقدیم در سال ۱۴۰۱ همراه خود دعوت اجتناب کرده اند «راضی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خدمت افزوده» می‌توان لذت را به بستری تغییر کرد کدام ممکن است هرکسی کدام ممکن است خواهان شرکت ها آموزشی است گزینه داشته باشد به همه داده ها‌آموزان ملت ورود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه داده ها‌آموزان به محتوای آموزشی قابل ساخت ورود داشته باشند.

علاوه بر این در جاری بهبود بحث گروه دیجیتال هستیم به همان اندازه بازوی دنیای آنلاین ما داده ها آموزان، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام آموزشی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیشرفت بیشتر نظام آموزشی کمک کنیم.

*جامعه نظام آموزشی ملت در شهرستان شاد مربوط می باشد

شاد همچنان پلتفرمی است کدام ممکن است ممکن است به مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان کمک تدریجی به همان اندازه در مواقع بحرانی کدام ممکن است مدارس تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت هستند در ارتباط باشند. علاوه بر این این، تکالیف را می توان در Happy کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان می توانند در زمان های غیر شاد در Happy همراه خود داده ها آموزان شخصی ارتباط برقرار کنند.

علاوه بر این این، ورزش های زیبایی شناختی، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، تربیت جسمی می توانند به “شاد” یکپارچه دهند. آزمون‌های در جاری انجام، یعنی آزمون‌های مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش استعداد‌ها، می‌توانند همراه خود خوشحالی یکپارچه پیدا کنند.

اصلاح را می توان همراه خود خوشحالی مورد بحث قرار داد. علاوه بر این این، بسیار زیاد اجتناب کرده اند مدرسین بالقوه است خواستن داشته باشند مطالبی را برای داده ها آموزان شخصی بفرستند کدام ممکن است آنها آن را شناخته شده به عنوان محتوای آموزشی در گذشته هر دو بعد اجتناب کرده اند تدریس می بینند. متعدد اجتناب کرده اند مطالب دارای ابعاد های عظیم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ توسط این سیستم های تولید دیگری پرهزینه است، با این حال در “شاد” می توان آنها را بدون هیچ هزینه ای تعویض کرد.

اتصال ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صف در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این قبیل، تعیین کنید گیری اتصال اولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسین، تعیین کنید گیری اتصال مدرسین همراه خود یکدیگر، یعنی جامعه مدرسین، جامعه مدیران، جامعه سیستم آموزشی در ایالت ممکن است در شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اصل کار آموزشی فعلی اجرا شود

انشاالله در بلند مدت جزییات بیشتری اجتناب کرده اند سوی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ادعا احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید او همچنان اجتناب کرده اند نظام آموزشی ملت “راضی” {خواهد بود}.