کولیبالی سه امتیاز اجتناب کرده اند انگشت گذشت فلز را در نظر گرفتن آورد/ کم تخصص بودیم!موسی کولیبالی دانستن درباره دیدار کارکنان های فلز خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شباب الاهلی امارات ذکر شد: می دانستیم اجتناب کرده اند این دیدار چه می خواهیم. در نظر گرفته شده می کنم ۲ کارکنان محبوبیت خوبی اجتناب کرده اند یکدیگر داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه ما مکان های بهتری برای گلزنی داشتیم. در نیمه دوم مکان های خوبی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام سودآور به گلزنی شدیم. متاسفانه {به دلیل} نداشتن تخصص کافی، پایین کارکنان تمیز ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه باز شد.

مدافع فلز افزود: به نظرم حق ما قطعا سه امتیاز این دیدار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است گفتم همراه خود یک انتخاب خطا کدام ممکن است یک امتیاز متفاوت شد. {در این} گروه کارکنان ها به هم نزدیک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد یکی اجتناب کرده اند روی حیله و تزویر ترین گروه های لیگ قهرمانان هستیم کدام ممکن است ۴ کارکنان برای صعود می جنگند.

وی همراه خود ردیابی به تفریحی بلند مدت فلز ذکر شد: جذب می کند تلخ گرفتیم با این حال فوتبال شکسته نشده دارد. ۲ تفریحی متوالی همراه خود کارکنان آهال داریم. امیدوارم بتوانیم در هر ۲ تفریحی نتایج اجباری را بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را شناخته شده به عنوان مدعی صعود راه اندازی شد کنیم. پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاب ها چیزی است کدام ممکن است فوتبال را انصافاً می تنبل. امیدوارم در بلند مدت بتوانیم مفهوم های معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان میدان را اجرایی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خوشحالی افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران فلز شویم.

اصولاً بیاموزید:

این سیستم وزارت بازی برای تدفین شهدای گمنام در مجموعه انقلاب

تجمع ۵۰۰۰ فوتبالیست در پایتخت والیبال / عکس

برگزاری آزادانه نیمه بسته شدن جام حذفی

۲۵۱۲۵۳