گزارش رصد بخش های بی نظیر صنعت فین تک، بازیگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای تهاجمی این بخش در سیاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کانون اصلی بر ایران


اولین گزارش فصلی فین تک توسط Gering همراه خود هدف گردآوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای بخش فین تک در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان چاپ شده شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اولین نمایندگی صنوبر کیش (Gearing)، تخلیه این گزارش فصلی اولین گام این نمایندگی در راستای ترکیبی آوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای بخش فناوری پولی در امارات متحده عربی. دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان این گزارش فصلی علاوه بر این به تجزیه و تحلیل فضای کلان مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران {در این} صنعت مهم می پردازد.

اولین فاصله فصلنامه «پایش محیطی فاین تک» در ۲ فصل «جو کلان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «جو تهاجمی» چاپ شده شده است. تجزیه و تحلیل استانداردهای مالی، رویدادهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنجارهای اجتماعی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این روندهای جهانی در فین تک اجتناب کرده اند جمله قابل ملاحظه ترین موضوعات مطرح شده در فصل ۱ این گزارش است.

شاخص قیمت بلعیدن کننده، ساخت ناخالص خانه، انبساط مالی، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت مالی، نرخ مشارکت مالی در ایران بر مقدمه جنسیت، جایگاه ایران در شاخص بهبود انسانی، جایگاه ایران در شاخص رقبا پذیری استعدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه ایران در آمار مهاجرت. مواردی کدام ممکن است تحمل عنوان «جو کل» به طور مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل مورد تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار قرار گرفته است.

فصل دوم این گزارش مجدد به تحلیل فضای تهاجمی خانه در بخش فین تک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های بازیگران نوظهور {در این} صنعت مهم می پردازد. گزیده ای اجتناب کرده اند رویدادهای نظارتی، ارزیابی شرکت ها بازیگران غول پیکر، ارزیابی انواع نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار بازیگران بی نظیر، مسیر انبساط بازیگران غول پیکر در فیناتک، اکوسیستم فین تک ایران، مهمترین ورزش های بازیگران نوظهور در پاییز ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مروری بر رویدادهای مهم در بخش فین تک در ایران، دومین گزارش این گزارش است.

اولین گزارش فصلی پایش محیطی Fintech در Gearing در پاییز ۱۴۰۰ در ۲ فصل همراه خود عنوان‌های «جو کلان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «جو تهاجمی» در ۴۲ صفحه چاپ شده شد. برای دانلود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق مدل مناسب اولین فصلنامه “پایش محیطی فین تک” به لینک زیر مراجعه کنید:

دانلود فایل مناسب گزارش مانیتورینگ جو Gearing

لینک مختصرلینک کپی شد!