گفتن رنگبندی جدید شهرهای کرونا در ملت / افزایش انواع شهرهای زرشکی به ۵۵ شهر / لیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی شهرها


بر مقدمه فینال به‌روزرسانی‌ها، انواع شهرهای زرشکی رنگ در ملت اجتناب کرده اند ۳۴ شهر به ۵۵ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهرهای دارای رنگ نارنجی اجتناب کرده اند ۶۹ شهر به ۸۴ شهر افزایش کشف شد.

انواع شهرهای دارای وضعیت زرد نیز اجتناب کرده اند ۲۹۱ شهر به ۲۷۴ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهرهای دارای وضعیت آب اجتناب کرده اند ۵۴ شهر به ۳۵ شهر کاهش یافته است است.

در جاری حاضر ۵۵ شهر در وضعیت فعلی، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۷۴ شهر در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ شهر در وضعیت تاج آبی قرار دارند.

افزایش تعداد شهرهای قرمز در کرونا / 55 شهر قرمز

افزایش تعداد شهرهای قرمز در کرونا / 55 شهر قرمز

افزایش تعداد شهرهای قرمز در کرونا / 55 شهر قرمز

افزایش تعداد شهرهای قرمز در کرونا / 55 شهر قرمز

۴۷۴۷