گفتن غیرمعمول شناسایی شرکت کننده پرسپولیس توسط پیمان یوسفیبه گزارش خبرگزاری تحت وب؛ دیدار پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک در مرحله اول چهارم بسته شدن جام حذفی برگزار شد.

خبرنگاران صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما در سال های فعلی شاهد افت استاندارد فوق العاده زیادی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر تفریحی خطاها زیادی صورت خواهد گرفت کدام ممکن است تا حد زیادی با اشاره به افرادی مربوط به جواد خیابانی هر دو پیمان یوسفی دیده تبدیل می شود.

یوسفی کدام ممکن است پاسخگویی گزارش تفریحی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم را برعهده داشت، در جریان گزارش تفریحی توده ها شناسایی شیرزاد تمیروف شرکت کننده پرسپولیس را خطا گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را تصحیح نکرد به همان اندازه اینکه یک بار دیگر خطاها لفظی خبرنگاران تلویزیون به موضوع بازگشت.

تا حد زیادی بیاموزید: