گلوله کردن عادلانه ارائه دهندگان در شهر باعث افزایش اقامت ساکنان تبدیل می شودبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، عبدالصادق نجفی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود مدیرکل محل کار اجرائیات حضرت امام خمینی (ره) گفت: شهرداری محل پرتاب چتر برای خدمت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید چتر به همه ساکنان تعمیم یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر ارائه دهندگان باید مستقیم به مردمان حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری همراه خود سایر گروه های ارائه دهندگان رسان فرق دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بس.

وی همراه خود خاص اینکه شهرداری سطح ارتباط مستقیم خدمتگزاری نظام اسلامی همراه خود مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر مستقیم حسن خدمت توسط مردمان محقق تبدیل می شود، افزود: خدای ناکرده آنطور کدام ممکن است باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ارائه دهندگان خوبی حاضر نکنیم. بودن. ، قابل دستیابی است نامطلوب باعث اختلال روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملی شویم.

شهردار شهرکرد همراه خود خاص اینکه شهرداری دارایی ها سراسری ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جیب مردمان است، ذکر شد: کسب درآمدهای شهرداری معنی پیچیده ای است کدام ممکن است شهرداری باید برای حضور در درآمدهای شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انتخاب ارائه دهندگان {در این} زمینه امتحان شده تدریجی. موسسه فوق العاده برتر

النجیفی شکسته نشده داد: انتخاب ارائه دهندگان در شهرداری اجتناب کرده اند امتیازات عمرانی گرفته به همان اندازه امتیازات دفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره فوق العاده بیش از حد است کدام ممکن است ما در شهرداری تعهد داریم در صورت سهم سرانه ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی دلداری ساکنان را فراهم کنیم. ارائه دهندگان … را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانه کلی به خوبی گلوله کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر کیفی شرایط خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود ساکنان باعث افزایش اقامت ساکنان تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه بدنه شهر زمینه ساز ارتقای دلداری ساکنان است کدام ممکن است باید به آن کانون توجه شود، ذکر شد: تجهیزات ها باید {به یکدیگر} اعتقاد کنند چرا کدام ممکن است هدف ما همه اینجا است کدام ممکن است به مردمان، رضایت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا خدمت کنیم. .

محمود الابراهیمی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (رضوان الله علیه) استانداری وی برای غنی سازی این نشست ذکر شد: باند هدف ستاد در استانداری کل باند استانداری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش های مختلف عمرانی، خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره ارائه دهندگان حاضر می دهد.

وی افزود: در بخش عمرانی بیت العالم، مسکن مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه اشتغال زایی، توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های چالش محور احداث شد.

وی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) نیز در بخش سلامت، فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث همکاری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حمایت اجتناب کرده اند نیازمندان بسته های معیشتی گلوله کردن کرده است.

۴۶