گل محمدی پسرش را ریختن کرد!
یحیی گل محمدی جلوی ورزش مهاجم تیمش را {به دلیل} نمایندگی در جشن قهرمانی نساجی گرفت.