۵ علاقه رایگان در استانبول را اختراع کنید
بدون در نظر گرفتن به کجای دنیا بازدید می کنید، بدون در نظر گرفتن چقدر نزدیک هر دو نزدیک هستید، از از هر لحاظ برای لذت برداشتن اجتناب کرده اند بازدید باید پول خرج کنید. با این حال در عین جاری گاهی می توانید با بیرون صنوبر ارزش اجتناب کرده اند زیباترین نقاط دیدنی دیدن کنید.