۶۲ حلقه چاه یکپارچه در استان قزوین افتتاح شدبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین قزوین؛ یداله ملکی، مدیرعامل نمایندگی آب قلمرو ای خزر در ترکیبی اعضای مجمع اوبران اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بارندگی ناشی اجتناب کرده اند تنظیمات اقلیمی، کمیت کنونی ذخایر مفید سد تلقان بالغ بر ۱۰۰ میلیون متر است. شورای شهر شریف آباد تاس نماد می دهد کدام ممکن است در سال آبی جاری، کشاورزان باید در مدیریت خوردن مجددا اجتناب کرده اند کشت بیش اجتناب کرده اند حد خودداری کنند.

مالکی در نهایت اظهار داشت: برای حرکت اجتناب کرده اند شرایط بحرانی امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به کشاورزان در تامین آب می خواست محصولات کشاورزی در قالب این سیستم های کشاورزی گروه جهاد کشاورزی در استانداری، ۶۲ حلقه چاه انتخاب دار یکپارچه در نهایت سال راه اندازی شد. جامعه آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ حلقه چاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاه های عکس نیز توسط نمایندگی آب های قلمرو ای کاسپین در این سیستم تجهیز قرار دارند به همان اندازه در فوری ترین زمان قابل انجام سازماندهی شوند.