۶۳ غرق شدگی در ۲۰ روز / افزایش ۹۱ درصدی در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر


به گزارش خبرنگار مهر مجتبی، خالدی وی ذکر شد: در ۲۰ روز نخست امسال ۱۰۶ نفر غرق شدند کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۷۵ نسبت افزایش نماد می دهد.

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند ۱۰۶ فوتی، ۶۳ نفر فوت کردند کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۹۱ نسبت افزایش داشته است فوتای برخاستن اجتناب کرده اند شاهد غرق شدن بودیم.

سخنگوی اورژانس ملت افزود: ۳۲ نسبت فوتی های غرق شدگی در رودخانه ها، ۳۳ نسبت در دریاها، ۸ نسبت در استخرها، ۸ نسبت در سدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ نسبت در استخرهای کشاورزی {بوده است}.

وی همراه خود خاص اینکه گمان {می رود} تا حد زیادی غرق شدگان در استان های شمالی {بوده است}، ذکر شد: بیشترین فوتی ها در استان های خوزستان، هرمزگان، سیستان، بلوچستان، بوشهر، کوجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد {بوده است}.

خالدی وی ذکر شد: منصفانه مرد منصفانه ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه پیرمرد ۷۶ ساله کوچکترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسن ترین اشخاص حقیقی بودند کدام ممکن است متأسفانه بر تأثیر غرق شدن جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند.

سخنگوی اورژانس ملت ذکر شد: ۸۲ نسبت فوتی ها شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ نسبت زن هستند.