۷۴۰ میلیارد ریال به بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های استانداری اختصاص یافته استبه گزارش اطلاعات اینترنتی اجتناب کرده اند البرز؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مریم اسماعیل شخص» رتبه استانداری البرز را اجتناب کرده اند تذکر سرانه فضای آموزشی در جایگاه {سی و یکم} گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این در حالی است کدام ممکن است سالانه حدود ۱۲ هزار اطلاعات آموز اجتناب کرده اند محل مهاجرت به انواع اطلاعات آموزان استان اضافه تبدیل می شود. “

وی یکپارچه داد: در زمان شیوع بیماری عروق کرونر، مشکلات ورود به آموزش دیجیتال به اجزا عکس یادآور فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اضافه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه انصراف تحصیل متنوع اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان زن شد. به همین دلیل گزارش، {در این} بازدید ۶ میلیارد تومان به اجرای ساختار کاهش انصراف تحصیل خانم ها اختصاص کشف شد.

این مقام به فرماندهی معمولی کشوری اندازه خانوار در استانداری های ملت در سال ۱۳۹۵ را ۳.۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی بعد خانوار استانداری البرز را ۲.۳ گفتن کرد کدام ممکن است در بین ۳۱ استان ملت رتبه ۲۲ را به شخصی اختصاص داده است. وی افزود: همراه خود ملاحظه به اینکه حد مبادله برای گروه همراه خود اندازه متداولخانواده ۴ است کدام ممکن است در مرحله ملت این میزان کمتر اجتناب کرده اند حد مبادله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در استانداری البرز معمولی بعد خانواده کمتر اجتناب کرده اند مرحله ملت است.

مدیرکل امور بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار استانداری البرز اظهار داشت: بخشی اجتناب کرده اند این کاهش بعد خانوار {به دلیل} خیانت است کدام ممکن است لزوم توسعه امکانات معامله با ناباروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت باروری را افزایش می دهد. در جاری حاضر استان البرز دارای سه وسط ناباروری مرحله ۳ است کدام ممکن است در قالب بازدید شهرستان به شورای مقامات ۳ میلیارد تومان برای بهبود این امکانات فکر شده است.

اسماعیل شخص نرخ بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال خانمها در استان را به همین ترتیب ۲۲.۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷.۲ گفتن کرد کدام ممکن است نسبت به نرخ بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال در ملت به همین ترتیب بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر است. این در حالی است کدام ممکن است این استان همراه خود وجود آموزش برتر، امکانات تحقیقاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای اقتصادی فراوان، دارای سهم بالایی اجتناب کرده اند خانمها آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حرفه است. جدا از این، همراه خود ملاحظه به وجود شهرهای اقتصادی در شهرستان‌ها، در صورت توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کارآفرینان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمندان در بخش مالی، امکان انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی خانمها موجود است. اجتناب کرده اند جمله برکات بازدید جدیدترین معاون رئیس جمهور در امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار به استانداری، اختصاص ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت اجتناب کرده اند اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی خانمها در بخش نقش ها خانگی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی بود. به سهم خانمها در بخش نمایندگی های اطلاعات بنیان ملاحظه ویژه ای شد.

مدیرکل امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار استانداری البرز همراه خود ردیابی به داده های آماری ۱۰۸ هزار خانواده خرس سرپرستی خانمها در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه خانوار های تحت تأثیر سوء خورده شدن {به دلیل} محیط نشینی خوب سوم گروه استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود … ۴ زندان غول پیکر در استان. استان اظهار داشت: چرخه ساخت برای در دسترس بودن محصولات زنانه به سرپرست خانوار عموماً ناعادلانه است. علاوه بر این {به دلیل} نبود بازارهای مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح، اگرچه فاصله های مهارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی برگزار تبدیل می شود، با این حال آموزش در نتیجه توانمندسازی مالی نمی شود. لذا تحمیل بازارچه ابدی برای در دسترس بودن محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدات بانوان همراه خود جایگاه صحیح در استانداری حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع مورد تایید استاندار احترام قرار گرفت. لذا در یکپارچه این بازدید اجتناب کرده اند معاون احترام رئیس جمهور تقاضا شد به همان اندازه همراه خود کمک ۵ میلیارد تومانی شناخته شده به عنوان بودجه محرک اعتبارات سراسری، توسعه این بازارچه های اعتبارات مشترک سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای را تسهیل کنند کدام ممکن است همراه خود تصویب ایشان محقق شد. .

مریم اسماعیل شخص {به دلیل} پدیده وابستگی خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارتن خوابی در برخی اجتناب کرده اند مناطق استان کدام ممکن است جدا از مغایرت همراه خود شأن خانمها در گروه اسلامی آسیب های اجتماعی زیادی را نیز در جستجوی دارد. تجهیز قرارگاه ماده ۱۶ بانوان استانداری به رویکرد توانبخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انواع گلخانه های استانداری حیاتی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد: همراه خود اختصاص ۱۰ میلیارد تومان به این ۲ موضوع مهم در استانداری بتوانیم {در این} زمینه اقدام کنیم. بخشی اجتناب کرده اند مبارزه کردن خانمها کشف نشده خطر باشد.

به آگاه مدیرکل امور خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار استانداری البرز، استانداری البرز رتبه اول نبرد شخص خاص، هفتم در کودک آزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم را در مرحله ملت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو در تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز اورژانس اجتماعی (۱۲۳) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن {کمک می کند}. خانه در استان برای کاهش خشونت خانگی. ، تحکیم بنیان خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند توسعه آسیب حیاتی است کدام ممکن است خوشبختانه همراه خود عنایت معاون احترام رئیس جمهور ۱۰ میلیارد تومان به {این مهم} اختصاص یافته است.

دکتر خزعلی معاون رئیس جمهور در روزهای ۱۶ و هفت اردیبهشت ماه به استانداری البرز بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بازدید همراه خود خانوار کبری باقری کارشناس ارشد سلامت دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متنوع اجتناب کرده اند بانوان در پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دیدار کرد. ، خانه شهرستان، فنی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار کار ماهر، وسط معامله با ناباروری سینا، کانون پرورش ذهنی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان، ورزشکاران قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان جهان بازی همگانی، زندانیان زندان الفرداس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه های تولیدی، همگی همراه خود پاسخگویی اجتماعی