۸ کارمند مقامات به اتهام رشوه تکل در اهواز دستگیر شدند


به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جعفری گگنی وی اظهار داشت: در راستای کشتی همراه خود مفاسد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه گزارش دریافتی اجتناب کرده اند اداره داده ها استان خوزستان مبنی بر اکتسابی رشوه توسط متنوع اجتناب کرده اند کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران اداره راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی شهرستان اهواز اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مختلف. جعل اسناد دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند {اسناد و مدارک} مبنی بر امتحان شده بازیگران برای واگذاری تصرف اراضی دولتی به اشخاص حقیقی گمشده صلاحیت، موضوع را به یکی اجتناب کرده اند شعب تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفحص ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت ویژه در اصل کار قرار دهد.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند بازرسی های مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج)در موجود است دیگه) جرایم ارتکابی در برخورد همراه خود متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگرداندن اموال دولتی به منزل پولهمراه خود صدور کیفرخواست برای هشت نفر اجتناب کرده اند کارمندان اداره راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، برخی دلالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره برداران، تقاضا افتادگی کارمندان مقامات اجتناب کرده اند شغلشان حاضر شد.